Приложение № 1 към чл. 4, т. 1 от Наредба № 2 от 2000 г. Културно-образователна област: Български език и литература, учебни предмети: български език и литература

В Приложение 1 се определя общата характеристика на културно-образователната област Български език и литература, нейното място и роля в системата на общообразователната подготовка. Запознава с целите на изучаването българския език и литература в средното училище. В Приложение 1 се определя спецификата на предметите от областта, както и връзките и зависимостите между тях.

Дата на добавянеИзтегляния
12.11.2010139 Изтегли