Национална програма „Училището – територия на учениците”, съгласно приложение № 5 от РМС 665 от 15.09.2010 г.

Програмата цели: установяване на общи правила за ритуализация на училищния живот, изграждане и поддържане на училищни традиции, формиране от подрастващите на граждански ангажирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество, мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности, демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия, създаване на условия за допълнително творческо развитие на детето, повишаване качеството на образователно-възпитателния процес и интеркултурно образование и възпитание.

Дата на добавянеИзтегляния
23.09.201066 Изтегли