Е-услуга УВЕДОМЯВАНЕ НА РИО ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Организирането и провеждането на детски и ученически отдих и туризъм се осъществява в съответствие с Наредба № 2 и Закона за туризма. В изпълнение на държавната политика в областта на ученическия отдих, туризъм и спорт дейностите, свързани с тях се координират и контролират от РИО, които контролират дейността на директорите на държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета. Преди всяко провеждане на формите на организиран отдих и туризъм директорите на детски градини, училища и обслужващи звена уведомяват съответния регионален инспекторат по образованието и представят в писмена форма предварителна информация.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.201027 Изтегли