Българско национално изследване

Изследването е осъществено в рамките на проект „Просоциалност срещу насилие и изключване“, програма Дафне на Европейския съюз.
Целта на програмата Дафне е превенция на и борба с проявите на насилие срещу деца, млади хора и жени. Проектът „Просоциалност срещу насилие и изключване“ цели превенция и работа с феномена на насилие между връстници, познат като „социално насилие“, чрез набор от иновативни мерки, разработени в транснационално сътрудничество и базирани на концепта за Просоциалност. Просоциалното поведение може да бъде дефинирано като социално желано поведение спрямо други хора или обществото като цяло, базирано на овладени умения за емпатия, толерантност и взаимопомощ.
Първата стъпка по проекта включваше провеждане на национално изследване във всяка от страните участнички за видовете прояви на „социално насилие“ между връстниците в начално училище и за нагласите на децата, учителите и родителите към различните прояви на насилие. Изследването е достъпно също така и на английски език в библиотеката на сайта на Асоциация Родители. Скоро се очакват и обобщените резултати от сравнителния анализ на резултатите от всички страни участнички.

Дата на добавянеИзтегляния
26.09.2011145 Изтегли