523080 Монтьор по автоматизация

С тази наредба се определя Държавното образователно изискване
(ДОИ) за придобиването на квалификация по професия 523080 “Монтьор по автоматизация” от област на образование “Техника” и професионално направление 523 “Електроника и автоматизация” съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.

Дата на добавяне Изтегляния
28.12.2010 3 Изтегли