НАРЕДБА № 5 за нормите за задължителна преподавателска работа

С тази наредба се определят нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за
численост на персонала в системата на народната просвета.
Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.

Дата на добавянеИзтегляния
25.08.2010622 Изтегли