Обучение за педагогически специалисти по процедура BG05M2OP001-2.010 „Квалификация на педагогическите специалисти“

Начало: 1.10.2018 г., Край: 31.12.2018 г.
Организатор: Министерство на образованието и науката, Финансиране: Министерство на образованието и науката

18-001-001: Иновативни методи в преподаването

Описание: Усвояване на знания и формиране на умения и компетентности, свързани с използване на иновативни методи в преподаването, съвременни методи в оценяването на учебните резултати, диагностика на личностното развитие и консултирането на учениците с оглед постигане на качествено образование и личностно развитие

Онлайн система за бързо изпитване и получаване на обратна връзка чрез тестове и анкети

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 12.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Виж описание

Създаване на електронни учебни помагала за интерактивни сензорни дисплеи/дъски

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 11.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Диагностика и оценка на постиженията на учениците чрез мобилни технологии

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 12.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Използване на интерактивна дъска и преподаване чрез специализиран софтуер

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 11.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Интерактивни презентации за напреднали

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 11.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Интерактивни компютърни презентации

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 11.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

POWER POINT 2016: Създаване на динамично учебно съдържание – OfficeMIX

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

POWER POINT 2016: Създаване на електронно учебно съдържание – как да разкрасим, раздвижим и озвучим презентацията (напреднали)

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Интерактивна детска градина

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Облачни технологии – офис365

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Оценяване постиженията на учениците по Информационни технологии

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

18-001-002: Позитивна училищна среда

Описание: Прилагане на модели за създаване и развитие на позитивна училищна среда, вкл. за подобряване на взаимодействието между семейството и училището, привличане на родителите за по-активно участие в училищната общност и за ефективно управление на класа

Електронна класна стая в училище

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 11.10.2022 г., Край: 11.10.2018 г.

Опасности в интернет: предотвратяване и реакция при инциденти

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 12.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

18-001-003: Съвременни методи за управление

Описание: Повишаване на подготовката на педагогическите специалисти с управленски функции за прилагане на съвременни модели за управление на образователните институции, лидерство за ефективна организация на училищните дейности и координация на педагогическите екипи

Електронно портфолио на учителя

Форма на провеждане: Частично присъствена, Продължителност: 16 часа, Кредити: 1
Начало: 10.10.2018 г., Край: 31.12.2022 г.

Списък с онлайн курсове

Това е списъкът с курсове, които се изучават в платформата.

Облачни технологии в образованието

Курсът представя съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение в училище…

Създаване на електронно учебно съдържание

В поредица от лекции в този курс ще се научите подробно как да създавате електронно…

Информационна сигурност и реакция при инциденти

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна…

Компютърно моделиране с Майнкрафт

Курсът предлага оригинално обучение за придобиване на умения за преподаване…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За учители

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Общ регламент за защита на личните данни (GDPR) – За всеки

Този курс ще Ви подготви за предизвикателството GDPR и приведе Вашата организация…

Интерактивно обучение в детските градини

Образователното уеб приложение „Умни дечица“ е иновативна технология за обучение…

Eлектронно портфолио

Създаване на учителското портфолио с помощта на шаблони. Портфолиото би било един добър начин да запознаете другите с …

Създаване на ефективни уеб сайтове с WordPress

Курсът ще ви покаже как да създадете и настроите нов сайт с помощта на системата…