Учители

Започна обучение на 200 педагогически специалисти по проект “Включващо обучение“

На 19 август 2013 г. започнаха обучения на педагогически специалисти, назначени в пилотни училища по проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.

Обученията се провеждат в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието – Банкя, със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката. Целта е да се подготвят педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за предизвикателствата на включващото образование.

Обучението се провежда в периода 19 – 30 август 2013 г. Педагогическите специалисти са разпределени в четири групи, като продължителността на обучението за всяка една от групите е в рамките на 16 астрономически часа.

Обучението е практически ориентирано. Програмата е насочена към усвояване на умения и прийоми за справяне с новите предизвикателства, свързани с екипния подход при оценката на образователните потребности и работата с детето и ученика, както и с предоставянето на необходимата подкрепа в процеса на обучението.

Обучителите са изявени преподаватели от Нов български университет и от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.