Започна обучение на 200 педагогически специалисти по проект ”Включващо обучение”

Започна обучение на 200 педагогически специалисти по проект ”Включващо обучение”

На 19 август 2013 г. започнаха обучения на педагогически специалисти, назначени в пилотни училища по проект BG051PO00-4.1.07 “Включващо обучение” по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, който се изпълнява от Министерството на образованието и науката чрез дирекция “Достъп до образование и подкрепа на развитието”.

Обученията се провеждат в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието – Банкя, със средства от бюджета на Министерството на образованието и науката. Целта е да се подготвят педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности и за предизвикателствата на включващото образование.

Обучението се провежда в периода 19 – 30 август 2013 г. Педагогическите специалисти са разпределени в четири групи, като продължителността на обучението за всяка една от групите е в рамките на 16 астрономически часа.

Обучението е практически ориентирано. Програмата е насочена към усвояване на умения и прийоми за справяне с новите предизвикателства, свързани с екипния подход при оценката на образователните потребности и работата с детето и ученика, както и с предоставянето на необходимата подкрепа в процеса на обучението.

Обучителите са изявени преподаватели от Нов български университет и от Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Коментари във Facebook