Курсове за учители с кредити

Ефективно взаимодействие и комуникация в системата родители-учители-деца

Обучението е насочено...

Период на провеждане: С отворен край
Период на записване: Записване по всяко време
Език на курса: Български
Цена: 360 лв.

Безплатно по програма "Квалификация за професионално развитие на педагогически специалисти". За повече информация https://teachers.mon.bg/

Ако НЕ сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Записване".

Ако вече сте ни предоставили данни за сертификат, щракнете "Бързо записване".

Ръководител
Полина Пешева
Полина Пешева
Полина Пешева (Сдружение“Институт за мониторинг и превенция на насилието“) е юрист с над 15 годишен опит, 12 години от които като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Автор е на монография в областта на интелектуалното право „Правен режим на иновацията“, както и на правен наръчник „Домашно насилие. Как

Цели на програмата:

Програмата е насочена към управление несъответствието между изисквания към учителя и неговите реални възможности, постигането на независимост в работата и степента на приложен контрол, анализ и управление на вложените усилия в работата и недооценка на приносите, анализ и изграждане на позитивни взаимоотношения с работния колектив, преодоляване на отсъствието на справедливи взаимоотношения в работата и постигане на константност на спазването на етичните принципи на личността и изискванията на работата. В резултат от обучението по-лесно ще се разпознават сигналите на професионално изчерпване и стрес ще се разпознават сигналите на професионално изчерпване и стрес (burnout) и откриване и прилагане на техники за преодоляване на симптомите и затрудненията, които довеждат до изчерпване и прегаряне.

Методи на обучение:

Обучението е под формата на присъствено обучение по модули. Структурата на всеки модул ще е: презентация за придобиване на знания; демонстрация на конкретни умения и краен тест за проверка на придобитите знания и умения.

Индикатори за очаквани резултати:

След обучението могат да се прилагат методи за: -разпознаване на източниците на стрес -откриване на компонентите на стреса -овладяване на стресиращите ситуации и намиране на успешни стратегии за преодоляването на стреса -овладяване на успешни стратегии за общуване, с цел недопускане на прегаряне.

Материално-технически и информационни ресурси, специфични за програмата:

Онлайн платформа.

Съотношение между теоретична и практическа част:

60% теоретична част и 40% придобиване на практически умения чрез демонстрации и повторения

Компетентности, които ще бъдат придобити:

· Академична
· Педагогическа
· Организационна
· Комуникативна
· Административна

Форми на обучение: Присъствена.

Продължителност на обучението: 48 часа

Брой квалификационни кредити: 3 кредита

Начин на завършване на обучението: Решаване на тест.

Разпознаване на домашно насилие – 3 кредита