Учители

По министерски план: Повече мъже учители

Образователното министерство ще трябва да насърчава мъжете да стават учители, като им предложи атрактивни условия за повишаване на квалификацията им и възможностите за кариера.

Това е отбелязано в план на министерството на труда за насърчаване на равнопоставеността между половете за 2013 г.

По традиция, мъжете преподаватели в българските училища са много по-малко от жените.

Планът не засяга само МОМН. Всички министерства ще трябва да гарантират равни условия на мъжете и жените при подбора на кадри и правенето на кариера.

Равнопоставеността между половете трябва да личи и от илюстрациите и текстовете в учебниците и помагалата. В тях трябва да има балансирано представяне на участието на мъжете и жените в обществения, социалния, политическия и културния живот.