Инструкция за работа с онлайн електронен дневник

Съдържание Достъп до портала  и начален екран За администратори Основно меню и подменюта Часове (въвеждане на часови график) Смени (въвеждане на сменен режим) Програма (въвеждане на седмична програма) ... Още