Институции

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

STEM

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на конкретни крайни получатели BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е     534 335 450 лева с ДДС.

Конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ са държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа на територията на Република България съгласно Заповед № РД09-853/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката и Списък на конкретните крайни получатели и максимален размер на финансиране (Приложение V към Поканата).

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

Крайните срокове за кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиции чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020 са, както следва:

  • Първи прием (първи краен срок) – всички училища в категория до 200 ученици вкл. трябва да са подали своите предложения за изпълнение на инвестиции не по-късно от 17,30 часа на 21 август 2023 г.;
  • Втори прием (втори краен срок) – всички училища в категория от 201 до 400 ученици вкл. трябва да са подали своите предложения за изпълнение на инвестиции не по-късно от 17,30 часа на 19 септември 2023 г.;
  • Трети прием (трети краен срок) – училища в категория от 401 и повече ученици трябва да са подали своите предложения за изпълнение на инвестиции не по-късно от 17,30 часа на 19 октомври 2023 г.

Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

ДОКУМЕНТИ

Leave a Comment