Мнения

6 млн. лв. за достъп на научни организации до електронни бази данни

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 6 млн. лв. по бюджета на МОН. С парите ще се осигури национален абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи пълнотекстови научни списания и публикации, книги и реферативни издания.

Средствата ще гарантират достъпа на научните организации до наукометричните, реферативни и пълнотекстови бази данни на издателство „Езевиер”. Информацията, съдържаща се в тях, служи за извършване на съвременни и висококачествени научни изследвания в полза на обществото и икономиката.

Реферативните и наукометрични бази данни са единствен източник на информация за подготовката и последващата оценка на проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Индикаторите са в основата на формирането на класацията по Рейтинговата система на висшите училища в България.

Базите данни са основен източник на информация при прилагането на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователска дейност, осъществявана от висшите училища и научни организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“. Правилникът цели да улесни прозрачното, справедливо и ефективно разпределение и управление на публичните средства за научни изследвания на базата на постигнатите резултати. Неговото прилагане ще доведе до засилване на конкуренцията и повишаване на качеството на научните изследвания в държавните висши училища, в т. ч. и утвърждаването на част от институциите за висше образование като научни центрове.

Източник: МОН