Ученици

183 украински деца учат допълнително онлайн български

183 ученици от Украйна, записани в български училища, получават допълнителни онлайн уроци по различни предмети. Част от децата вече са взели сертификати след успешно преминато обучение. Възможност за това им дава проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Най-много украински ученици, включени в допълнителни обучения, има в три училища – СУ „Димчо Дебелянов“ във Варна, ОУ „Пейо Яворов“ в Бургас и СУ „Неофит Рилски“ в Банско.

Във варненското училище от малко над 30 ученици от Украйна допълнителни уроци имат 19, съобщи директорът Калина Нушева. Предметите, които са изучават, са български език и литература и български език като чужд. Най-много са първокласниците – 8. „По-малките по-бързо се справят с езиковата бариера и по-лесно се адаптират. Обичливи са и искат да прегръщат всеки един от нас, когато го видят по коридора на училището“, сподели г-жа Нушева. Учениците от Украйна вече са се приобщили към училищния живот. Освен в допълнителни обучения те се включват и в занимания по интереси – шах, танци и др. По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на МОН децата от групата по бални и латиноамерикански танци, сред които и две с украински произход, са спечелили първо място на национален фестивал. Успяваме да им осигурим спокойна среда, а от тяхна страна срещаме желание за приобщаване. Някои споделят, че им липсват приятелите и нашите психолози активно работят с тях, каза още директорът на СУ „Димчо Дебелянов“. Осем от учениците вече са приключили допълнителното обучение и имат издадени сертификати.
Учениците от Украйна в училище „Пейо Яворов“, включени в допълнителни обучения, също са 19. И тук издадените сертификати са осем. Всички обучения са по български език и литература. Седем са учителите, които дават уроци на децата, каза директорът Мара Георгиева. Тези допълнителни обучения им помагат да се справят по-добре и с останалите предмети, допълни тя. Учениците са амбициозни и искат да постигат все по-високи резултати, каза още директорът.
В Средно училище „Неофит Рилски“ в Банско децата от Украйна, включени в допълнителни обучения, са 18. Предметите са български език и литература и математика.
В подкрепа на приобщаването на децата от Украйна Министерството на образованието и науката разработи и учебно помагало за изучаване на български език като чужд. То е предназначено за ученици от първи до четвърти клас, търсещи или получили закрила в страната ни и мигранти.

Източник: МОН