Училища

1400 училищни библиотеки очакват учениците

В 1395 училища има оборудвани библиотеки. Това са повече от половината български училища, а в много други има оформени кътове за четене. През учебната 2021/2022 година работят 350 щатни библиотекари в училищата, като 61 от тях са назначени през предходната година. Това стана ясно по време на конкурс на тема „Извънкласните и извънучилищните дейности (занимания по интереси) – за устойчиво качествено обучение, възпитание, развитие и социализация на децата и учениците – 2023“, организиран от Синдиката на българските учители съвместно с МОН.

Регламентираната библиотечно-информационната дейност във всяко едно училище е възможност за достъп до учебна литература, включително чрез съвременни технологии, както и място с определени социални функции – за социални контакти и опознавателни срещи между учениците, за разговори и беседи с учители и творци.

От 2020 година училищата можеха да кандидатстват за финансиране по модул „Библиотеките като образователна среда“ на Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. За четири години МОН финансира над 400 училищни проекти, свързани с осигуряване на достъп на учениците до литература.

По програмата се отпускаха средства за купуване на книги, за създаване на библиотечен фонд в училищата, в които няма такъв и за обогатяване с нова съвременна литература в училищата с изграден такъв. На места се изграждаха и кътове за четене с възможности занимания с конструктори, игри, комплекти за експерименти, добавена виртуална реалност и др. По програмата се осигуряваха средства за провеждане на срещи между представители на обществени библиотеки и представители на училища. В инициативите се включваха известни в публичното пространство личности – литературни четения, конкурси и други форми. Имаше възможност и за провеждане на учебни часове в обществени библиотеки. Осигуряван бе и абонамент за читателски карти за проявилите желание ученици, вкл. на техните учители.

От 2023 г. дейностите от модул „Библиотеките като образователна среда“ са част от новия модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“. По модула са кандидатствали общо 792 училища, чиито проекти в момента се оценяват.

Изградените здравни кабинети в училищата вече са 1779, като 37 са открити през учебната 2022/2023 година. 1617 медицински специалисти са назначени, за да се грижат за здравето на учениците. В детските градините кабинетите са 1562, а медицинсктеи специалистите са 2294, като от тях 184 са назначени през последната учебна година.

Расте и броят на логопедичните кабинети в училищата – вече са 511. В тях работят 477 щатни логопеди, а 352 са в градините.

Източник: МОН