Училища

История на спортните училища в България след 1990 година

Министерството на физическото възпитание и спорта разпространи интересна справка за историята на спортните училища в България след 1990 година.

До 1990 г. в страната осъществяват дейността си 36 спортни училища (СУ). През 1991 г. са направени промени в мрежата, броят на учениците и броят на спортовете, с оглед броят на паралелките да не надвишава 360, а броят на учениците – 9600. От 36 СУ с прием по държавна поръчка остават 20, като в 16 е обявен нулев прием и те са оставени със затихващи функции. В края на 1992 г. се предлага нова промяна в мрежата на СУ и от 20 СУ с 8000 ученика, остават 9 с 4575 ученика, като се дава възможност на общините да разкриват допълнително спортни паралелки, като поемат тяхната финансова издръжка.
Към 01.09. 2004 г. в страната осъществяват дейността си 17 спортни училища – София град  – 3, Северна България  – 5 и Южна България – 9.

Съгласно разпоредбите на Устройствен правилник,  Министерство на младежта и спорта (ММС) финансира 246 щатни бройки на преподаватели по вид спорт и спортни специалисти в СУ  (2003 г. до 2007 г.) и 293 щатни бройки за учители по спорт. (2007 – до юни 2008 г.)

През 2004 г.  СУ “Ген. Владимир Стойчев” е определено за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към ММС. До този момент то е към Министерство на образованието и науката.

През 2008г. в страната функционират 21 СУ – едно държавно и 20 общински, разпределени териториално по следния начин:

София град  – 3; Северна България  – 8  в градовете Плевен, Русе, Варна, Враца, Добрич, Силистра, Търговище и Разград; Южна България – 10 в градовете Пловдив, Бургас, Хасково, Сливен,  Самоков, Чепеларе, Ст.Загора, Ямбол, Перник и Кюстендил.

През 2008 г. Министерският съвет приема т.нар. делегирани бюджети на училищата, съкращава от щата на Държавната агенция за младежта и спорта 293 преподаватели по видове спорт и спортни специалисти в спортни училища. С въвеждането на делегираните бюджети отпада ангажимента на ДАМС по отношение на финансиране на щатове на СУ и окончателно отпада възможността за контрол на спортната подготовка от страна на Агенцията, а в последствие и на Министерството на физическото възпитание и спорта.

Със създаването си през 2009 година, Министерство на физическото възпитание и спорта поставя като изключителен приоритет възраждането на спортните училища и превръщането им в основни звена за подготовка на елитни спортисти.

Основен акцент се поставя върху създаването на мрежа от държавни спортни училища, в най-големите областни центрове на страната, където да бъдат създадени условия за високоефективен учебно – тренировъчен процес.

Приоритет е подобряването на материалната база, битовите условия в спортните училища и общежитията, осигуряване на качествено хранене и възстановяване, създаване на възможности за провеждане на двуразов тренировъчен режим и обезпечаване на подготовката на спортистите в условията на спортни лагери.

В рамките на мандата са извършени следните дейности по отношение оптимизиране на дейността на спортните училища:

1.Извършени са промени в Закона за физическото възпитание и спорта и в Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, с които се създадоха следните възможности:

  • за преобразуване на общински спортни училища в държавни, финансирани от държавния бюджет, чрез Министерството на физическото възпитание и спорта, което създава условия за изпълнение на политиката за създаване на мрежа от държавни спортни училища, с условия за изграждане на елитни спортисти;
  • утвърждаване на държавния план-прием на спортните училища от министъра на физическото възпитание и спорта и балансиране на приема чрез осъществяване на координация между спортните училища, спортните клубове и българските спортни федерации;
  • придобиване на професионална квалификация от учениците в спортните училища по професиите „Помощник – треньор”, „Помощник инструктор по фитнес” и „Организатор на спортни прояви и първенства”, което е предпоставка за привличане на повече и по–качествени млади спортисти, за успешната им реализация в живота;

регламентиране на отношенията между спортните училища, спортните клубове и българските спортни федерации като се акцентира върху ролята на българските спортни федерации за формиране на политиката за развитие на съответния спорт в спортните училища.

2.Разработена и утвърдена през 2010 година е „Концепция за развитие на спортните училища в Република България„. В нея са изложени подходи и действия, определящи стратегическата и оперативните цели и действията за тяхното постигане, принципи, партньори, организация, видовете осигуряване и критерии за ефективност.

3.Приета е „Наредба №1 от 17 май 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища“, в която за първи път се регламентират отношенията между спортните училища, спортните клубове и българските спортни федерации при провеждане на спортната подготовка на учениците в спортните училища. Същата е изменена и допълнена през 2012 година, като са създадени възможности за регламентиране и планиране на спортната подготовка, съобразно годишния спортен календар на българските спортни федерации, както и формирането на групите от ученици при осъществяване на обучението по спортна подготовка.

4.Мотивирани са и са осъществени промени в Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета, като се регламентира планирането на спортната подготовка съобразно държавния и международния спортен календар на БСФ в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно – тренировъчния и състезателния процес.

5.Актуализирани са учебните програми по спортна подготовка за спортните училища, както и са разработени нови учебни програми, по предложение на българските спортни федерации.  

6.Разработена е „Система за оценяване на резултатите на учениците по спортна подготовка в спортните училища”, която включва нормативи за оценка на физическите качества и специалните показатели на състезателите, по 29 вида спорт, включени в учебната програма на спортните училища, от пети до дванадесети клас, по пол, категории и дисциплини. Чрез нея се създадат условия, както за оценяване на резултатите на учениците по спортна подготовка, така и за проследяване динамиката в развитието на физическите качества и на специалните за съответния спорт показатели в различните периоди на учебно – тренировъчния процес.

7.В изпълнение на политиката на МФВС за създаване на мрежа от държавни спортни училища с комплексни условия за високоефективен учебно-тренировъчен процес се извършва процедура по преобразуване на общински спортни училища в държавни.

До 2011 г. спортните училища в страната са 21, от които 20 общински и едно държавно. През учебната 2011-2012г. в град Сандански е открито общинско спортно училище, а за учебната 2012-2013г. е утвърден държавен план прием за новооткритото общинско спортно училище в гр. Велико Търново.

Към настоящия момент на територията на Република България извършват дейността си 23 спортни училища, от които 19 общински и 4 държавни (СУ „Ген. Вл. Стойчев“ (София); СУ „М-р Атанас Узунов“ (Русе); СУ „Георги Бенковски“ (Плевен), СУ ”Г. Бенковски” (Варна) и СУ „Юрий Гагарин” (Бургас), финансирани от държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта. В процедура по преобразуване е и Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив.

През настоящата учебна година в спортните училища се обучават 6800 ученици, по 29 вида спорт.

Още по темата