Ученици

Увеличават стипендиите за чуждестранните студенти

Правителството одобри увеличение на размера на месечната стипендия на чуждестранни студенти, приети за обучение в държавни висши училища по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен, или по актове на Министерския съвет, когато отпускането на стипендии е предвидено в тях.

Стипендиите за тази категория студенти се увеличават от 105 на 150 лв.

Тези стипендии, изплащани ежемесечно за 12 месеца, са увеличавани последно през 2012г. Обучаващите се в първи курс получават стипендията безусловно. За получаването на стипендия след първата година на обучение е необходимо средният успех от предходните два семестъра да бъде не по-нисък от „добър 4.00“.

Актуализираният размер на стипендията ще мотивира за обучение в български висши училища и чуждестранните студенти, кандидати за участие в образователния обмен със страните, с които България има двустранни спогодби.

Предвижда се постановлението да влезе в сила от 1 септември 2015 г.