Училища

С какво се отличават иновативните училища в страната?

290 учебни заведения от 103 населени места, 90 общини и 28 области са вписани в Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година.

Всяко школо залага на различен метод, по който да направи обучението на своите възпитаници по-интересно. Във Варна са си поставили за цел да възпитават лидери благодарение на новите технологии, в Добрич учениците ще трупат социален опит с помощта на изкуствата. „Монитор“ се свърза с част от одобрените школа, за да научи по какъв начин ще бъде разнообразен учебният процес в тях.

Варненското ОУ„Цар Симеон I“ е едно от 17-те иновативни училища в морската ни столица. Там в рамките на 4 години ще работят по проект „Училище за успешни личности“. В него ще участват деца от 2-ри и 5-и клас, като през целия период на иновацията е заложено да придобият различни компетентности. Иновацията в едно от добричките школа е учене чрез изкуства. В СУ „Св. Климент Охридски” 450 деца от 1-ви до 4-ти клас ще участват в проект „Проектно-базирано учене чрез изкуства”, в който те ще получат нов социален опит с увеличения брой на часовете по учебен предмет изобразително изкуство, музика и хореография. В града на липите във Второ основно „Петко Славейков“ ще търсят фантома в операта. В Природоматематическата гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново разработват нов учебен план, по който се въвеждат няколко нови предмета, свързани с новите технологии. Те развиват дигитални умения на учениците, отговарящи на търсенето на компаниите. В кюстендилското Пето ОУ „Христо Ботев“ ще наблегнат на изучаването на природните науки с помощта на новите технологии, докато в Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ в гр. Разград учениците ще могат да наблюдават протичането на химичните и биотехнологичните процеси в реална работна среда. В Бургас са решили да използват подхода „обърната класна стая“ в 8-и и 9-и клас, а в Русе ще включат нови методи на преподаване по немски и английски в Дойче шуле.

Проектите за иновации са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове. Иновативните процеси в тях могат да бъдат с продължителност до 4 години, като в тях могат да се включват всички или част от учениците. В проектите на школата за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Там са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Благодарение на различните иновации учениците имат възможност да се срещнат с професионалисти в реална работна среда, да развиват своите умения за учене чрез сътрудничество и взаимодействие – работа в екип, комуникация, креативност и критично мислене. Възпитаниците на школата могат да наблегнат на изучаването на нови езици, включително и за програмиране. Могат да „влязат в обувките“ на учителите си и да заемат тяхната роля, преподавайки на своите съученици. В други школа пък наблягат на изкуството, увеличавайки броя на часовете, свързани с тях.

Варна

В основно училище „Цар Симеон I“, работят по проект „Училище за успешни личности“, като се залага и на новите технологии, които се използват в обучението. „Иновативните елементи са по отношение на организацията и съдържанието, като в продължение на 4 години в различни класове (втори и пети клас) се въвеждат иновации за формиране на умения за учене, чрез сътрудничество и взаимодействие – работа в екип, комуникация, креативност и критично мислене. Всяка година се включват нови класове от 2-и и 5-и клас, които следват стъпките на предходните“, обяснява директорът на училището Стоянка Велянова. Обучението е насочено към задълбочено формиране на конкретно умение, като през учебната 2018-2019 г. ще се работи за лидерство и работа в екип. Първата година глобалната тема е „Успешни личности, които ни вдъхновяват“. Децата, които работят вече втора година, ще развиват умения в креативност, изучавайки „Идеи, които променят света“. На третия етап от проекта учениците ще се захванат с нова тематика – „Проблеми на съвременния свят – възможни решения“, по която ще се работи за критично мислене и решаване на проблеми. Темата „Лидерство и работа в екип“ е естествен завършек на иновативния процес и начало на нова иновация.

Добрич

Средно училище „Св. Климент Охридски” – Добрич кандидатства с проект „Проектно-базирано учене чрез изкуства”. Иновацията се основава на разбирането за свързване на предишния опит на учениците с новите знания чрез активна познавателна дейност. Сред новите методи на преподаване са откривателско учене; „обърната класна стая“; интерактивни методи; работа по проекти; иновативни изследвания в областта на гражданското образование. В обучението са обхванати 450 ученици – всичките са I, II, III и IV клас, като през първата година на иновацията участват само учениците от първи и втори класове, а от следващата учебна година – и трети клас. Първият етап на иновативното обучение в първи клас приключи с интердисциплинарен урок „Имало едно време….“ „На мегдана“ учениците представиха изучени народни танци, запознаха своите връстници с музикални инструменти, пресъздадоха игрите на баба и дядо, те влязоха в ролята на артисти и представиха народни приказки „Най-хубавите ръце“, “Сливи за смет“, „Мързеливата снаха“ и „Галена Богданка“, разгледаха рисунки с представените герои. Втори клас изнесоха мюзикъл ,,Сливи за смет” – нов прочит на българска народна приказка.

Стара Загора

Търсене на оперен фантом зад сцената, в шивалнята, в залата и сред кулисите е част от иновативния проект „Зограф“, който е реализиран от преподавателите и учениците в старозагорското Второ основно „Петко Славейков“. Тази практика е наложена отдавна от учителя по рисуване Гергана Вълкова, обясни директорът Милена Желязкова. Част от уроците се провеждат извън учебното заведение: в художествената галерия, в регионалната библиотека, в музея, а напоследък и в оперния театър, където с помощта на директора Огнян Драганов и служителите му под формата на игра за дирене на „оперния фантом“ успели доста бързо да разбият мита, че това е елитарно изкуство. Първата тема с децата от паралелките с изобразително изкуство винаги е била да запознае малките със сградата, в която учат, която е паметник на културата, за която е добре да се знае, за да се оценява. Следвало опознаване на мястото на училището в града и неговите околности – правите улици, кръстовищата, пешеходните зони, антични останки. После идвал ред на разходка в парк „Аязмото“, където било идеалното място за наблюдение на променящата се природа и за преборване с шаблона от детската градина за това, че всички дървета са… кафяви.

Велико Търново

В Природо-математическата гимназия „Васил Друмев” във Велико Търново в иновацията са обхванати общо три паралелки и петима учители, съобщи директорът Ангел Гушев. За профил Математически са въведени нови учебни предмети – Компютърна математика в VІІІ клас и Приложна математика в ІХ клас. В основата на тези предмети са залегнали изучаването на динамичен математически софтуер и система за компютърна математика.,с които се развива алгоритмично мислене, изграждат се умения, необходими за всички технологични специалности. В иновацията са обхванати две паралелки и трима учители. За профил Софтуерни и хардуерни науки са въвеждане на два нови учебни предмета в VІІІ клас: Въведение в програмирането на С++ и Компютърна математика, и един нов предмет: Алгоритми и структури от данни в ІХ клас. Учебното съдържание е така структурирано, че се изучават основите на компютърните науки, изграждат се практически умения за разработка на софтуер със съвременни софтуерни технологии и се развиват екипни умения. Програмата е разработена така, че усвояването на необходимите понятия и умения става чрез активно участие на ученика в учебния процес.

Кюстендил

Пето ОУ „Христо Ботев“ ще повишава знанията на учениците си по природни науки. „Нашата иновация е насочена към повишаване мотивацията на учениците към изучаване на знания по природни науки и даване на отговор на въпроса защо трябва да се учат? Чрез използването на интерактивни методи и IT технологии в задължителното обучение, в заниманията по интереси и свободното време учениците придобиват математически, природонаучни и дигитални компетентности, умения за прилагане на принципите за устойчиво развитие“, подчерта Владимирова. Тя уточни още, че учениците представят резултатите от своите произведения като продукти, работят в екип или самостоятелно с научен ръководител и учител. В процеса на работа се разкриват възможностите и талантите на учениците, като се организират условия за изяви според интереси. За да развият творческите си възможности при провежданите занимания, на децата са били осигурени 15 лаптопа, 10 дигитални телескопа, въведена е облачна платформа за работа при иновацията. Създадени са успешни партньорства с институции, НПО-та, общински и държавни служби. По думите на директора на школото като резултат от дейностите през годината е постигнатият по-висок успех от учениците от иновативните паралелки.

Разград

Целта на иновацията в Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ в Разград е постигане на по-високо качество на професионалното образование чрез организиране на учебната среда по нов начин. За учениците от 11-и и 12-и клас част от учебния процес е изнесен в една от фирмите в града, като идеята е да се преодолеят границите между отделните учебни предмети и учениците да усвояват комплекс от знания, необходими им за професионалната им реализация. Те могат да наблюдават протичането на химичните и биотехнологичните процеси в реални работни условия при използването на съвременни технологии (производство на различни антибиотици и други продукти), анализи в лабораториите на предприятието на най-модерни типове апаратура. Новата организация предопредели и използването на нови методи на преподаване – включени са ментори и консултанти от страна на фирмата партньор. Те подават на учениците специфична информация, която касае конкретните производства, обучава ги в детайли с нови анализи и апаратури в реална работна среда.

Бургас

Най-голямата езикова гимназия ПГРЕ „Г.С.Раковски“ е заложила на дигиталните технологии в образователния процес. От тази есен учениците ще учат по иновативна програма, която предвижда използването на подхода „обърнат клас“, при който в процеса на преподаване се ангажират и самите ученици. Предвижда се около 30% от учебния материал на 8-и и 9-и клас да бъдат преподавани на учениците нестандартно, чрез видеоуроци. Преподаването на материала става чрез видеоклипове, които са предварително подготвени от учителите. Но учениците са тези, които в клас преподават уроците. Учителите, разбира се, контролират и ръководят изцяло процеса от началото до края. В иновативната програма са ангажирани 15 преподаватели, които ще работят по системата „обърнат клас“. Този процес на обучение дава възможност на класовете да работят по групи. Това е един от начините за внедряване на дигитални технологии и развиването на умения в тази насока, казват учителите. „В Европа този метод е много популярен и определено се харесва от децата, интересно им е. Правили сме го и преди и имаме опит и ресурс. Най-важното сега е да осигурим безжичен интернет в цялото училище“, обясни директорът на училището Радостина Георгиева.

Русе

Нови методи на преподаване по немски и английски език присъединиха още едно русенско училище към иновативните школа в страната. Средното училище с преподаване на немски език „Фридрих Шилер“, наричано още Дойче шуле, разработи проект с иновативни елементи при чуждоезиковото обучение, които ще се прилагат през учебната 2018/2019 година. Тези промени ще засегнат паралелките в първи, осми и девети клас. Работната група по проекта, съставена от педагогически специалисти на училището, разработи нова учебна програма и нови методи на преподаване по немски език в първи клас, нови методи на преподаване по немски език в осми клас и по английски език в девети клас. Проектът е получил одобрението на родителите в лицето на училищния Обществен съвет. Освен Дойче шуле още три училища в Русе са включени в списъка на иновативните школа – основните училища „Любен Каравелов“ и „Иван Вазов“ и Английската гимназия „Гео Милев“.

Източник: monitor.bg