Мнения

Създават Национална рамка за научните степени

Правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) с предложение до Народното събрание да го разгледа и приеме.

Законопроектът е изготвен на базата на постъпили в Министерството на образованието и науката предложения от висши училища, научни организации и представители на академичната общност за актуализиране и усъвършенстване на определени разпоредби на ЗРАСРБ.

Предлаганите промени не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия Закон за развитие на академичния състав в Р България и Закона за висшето образование.

Измененията целят да подобрят условията за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации чрез гарантиран административен контрол от страна на министъра на образованието и науката върху прилагането им. Очертан е обхватът на минималните национални изисквания, установено е какво представляват те и е определено тяхното съдържание. Конкретните минимални числови стойности ще бъдат определени в Правилника за прилагане на закона. Въвеждат се правила за лицата, които ще участват в научните журита.

Дава се възможност на висшите училища и научните организации да определят в правилниците си допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности.

В средносрочен план тези промени ще доведат до повишаване компетенциите на академичния състав чрез създаване на условия за обективна конкуренция на базата на националните изисквания, повишаване на качеството и количеството на научната продукция в България, осигуряване на ефективен контрол върху провежданите процедури.

Предложеният законопроект за изменение и допълнение на ЗРАСРБ ще прецизира нормативните текстове, като отстрани някои неясноти и противоречия, позволяващи разнопосочно тълкуване при прилагане на разпоредбите му. Нов момент е създаването на регистър (като електронна база данни) за лицата, придобили научна степен във висше училище или научна организация в България, за защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в държавата. В регистъра ще бъдат отразявани индивидуалните им наукометрични показатели, както и показателите им за академични постижения в преподавателската дейност. Основа на този регистър ще бъде съществуващата към момента база данни за защитените дисертационни трудове и за хабилитираните лица в България.

Осигурява се и възможност, когато дипломата за научна степен или свидетелството за научно звание са изгубени, унищожени, повредени или са станали негодни за употреба, Националният център за информация и документация към министъра на образованието и науката да издава удостоверение, потвърждаващо съответния документ.

С предлаганите промени в ЗРАСРБ се очаква да се създаде национална общовалидна рамка за кандидатстване в конкурсите за научни степени и академични длъжности, съобразена със спецификата на различните научни области и професионални направления.

Източник: Пресцентър на МОН