Училища

Стандарт за работа на деца със СОП

В държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, който в момента се разработва, се регламентират принципите на приобщаващото образование и процеса на прилагането им. Регламентират се нови функции на специалните училища за децата със сензорни увреждания, определят се изисквания към задължителната документация във връзка с включващото обучение, определя се ролята на родителите и участието им в процеса на приобщаване. Предстои преобразуването на помощните училища в центрове за специална образователна подкрепа, като децата, които се подпомагат в тях, ще бъдат ученици на съответно общообразователно училище. В центровете ще се осъществява диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците с умствена изостаналост и с множество увреждания, чиито родители заявят желание за това и за които това е потвърдено от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Предвижда се създаването на центрове за подкрепа на личностно развитие, част от които ще осигуряват ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, ще осъществяват педагогическа и психологическа подкрепа и ще прилагат програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания. Ресурсните центрове ще се преобразуват в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Предстои изготвянето на правилник за дейността им, в който ще се определят новите им функции, както и правилник за дейността на центровете за специална образователна подкрепа.
Освен ресурсното подпомагане там, където училищата все още не успяват сами да го направят, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование основно ще имат и съвсем нови функции – чрез обособен в тях екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, чийто ръководител е представител на РУО, ще се одобрява или не допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, ще се организира повторна оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа, както и индивидуална оценка на децата, чиито родители са дали заявление за насочване в специално училище или в център за специална образователна подкрепа, ще се отлага по обективни причини от задължително обучение от първи клас, ще насочват към професионално обучение учениците, завършили седми или десети клас с удостоверение за завършен клас. Центърът ще предоставя и организира и методическа подкрепа.
 

Източник: МОН