Институции

Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Софийския университет

Софийският университет получи отрицателно одитно становище от Сметната палата за финансовия си отчет през 2016 г. , съобщиха от държавния одитор. Това е пореден отказ за висшето училище, съобщи БНТ.

„Поради съществеността на отклоненията, описани в Одитен доклад № 0100101917 годишният финансов отчет не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ към 31 декември 2016 г., в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане.“, категорични са от Сметната палата. Проверката на одиторите е показала няколко сериозни отклонения.

Първо, не е актуализирана счетоводната политика на университета.

Второ, приходите от наеми за ползване на студентските общежития се отчитат неправилно. За 2016 г. те възлизат на 2,3 млн. лева, което е спад с почти 10 000 лева в сравнение с 2015 г.

Трето, от Сметната палата са установили несъотвествие между данните в оборотите на висшето учебно заведение. От университета дори са коригирали данните неправилно.

Четвърто, нарушен е един от основните счетоводни принципи у нас – начисляване на приходи и разходи при плащане или получаване. Това е така нареченият принцип на текущо начисляване. Отклонения има от 2012 г. до 2016 т. Така неправилно със закъснение са фактурирани над 330 хиляди лева.

Пето, нарушения има и при отчитането на ДДС, отново то е начислявано със закъснение в разрез с разпоредбите на Министерството на финансите.

Шесто, липсва приключване по сметки във финансовия отчет. Това е довело до отклонение в крайните салда по сметките – те не отговарят на счетоводните записвания. Разликата е в размер на 20 млн. лева.

Седмо, няма документална обоснованост на всички извършени плащания. Конкретно, Сметната палата е открила отклонение в Департамента за езиково обучение. Води се, че вземанията от персонала възлизат на 2,3 млн. лева, а задълженията към работниците 9,8 млн. лева. Въпреки това обаче крайното салдо е нулево.

Осмо, изпускани са данни относно пари, платени за ремонт в Софийския университет.

Девето, разходите за придобити лицензии и хардуер, които възлизат на близо 40 хиляди лева са осчетоводени неправилно. Това отклонение е от преди две години и все още не е коригирано.

Десето, Софийският университет е нарушил Закона за ограничаване на плащанията в брой. От каса са изплащани неправомерно аванси на стойност над 10 хиляди лева. Директно са внасяни и суми от доставчици.

Единадесето, пари не са внасяни навреме по банковите сметки на университета.

Дванадесетото отклонение е за неправилно осчетоводяване на разходи за придобити активи. 

Източник: news.bnt.bg