Ученици

Програма “Децата и спортният клуб“ 2016 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви

С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, членове на лицензирани спортни федерации. Спортните клубове могат да кандидатстват за календарната година с един проект по Програмата и за един вид спорт.

Спортните клубове могат да кандидатстват за финансово подпомагане на следните спортни дейности или по избор за една от тях за съответния вид спорт:

– участие на деца в до 3 спортни прояви, включени в държавния спортен календар на съответната спортна федерация, които не са финали на държавни първенства;
– организиране и провеждане на детски спортни прояви, които не са включени в държавния спортен календар на съответната спортна федерация – до 2 прояви, с участието на не по-малко от 3 спортни клуба.

Спортните дейности, включени в проектите, следва да бъдат планирани за изпълнение през периода не по – рано от 1 април и не по – късно от 31 декември на съответната година. В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната с одобрени проекти на спортни клубове.

Максималният размер на средствата за финансиране на отделен проект по Програмата е до 10 000 (десет хиляди) лева.

Краен срок: 15 февруари 2016 г.

Още информация