Мнения

Правителството прие Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

Министерският съвет прие нна 06 октомври 2010 г. Национална стратегия за младежта 2010 г. – 2020 г. Стратегията е ориентирана към хора на възраст от 15 до 29 години.

Сред основните цели на документа са:

 • Намаляване броя на отпадащите от образователната система;
 • Повишаване на процента на завършилите висше образование;
 • Насърчаване на кариерното развитие на младите хора, включително и създаване на по-добри условия за израстване на млади държавни служители;
 • Стимулиране на таланта и творческите умения;
 • Насърчаване на младите хора за по-активно участие в усилията на обществото за превенция на престъпността;
 • И др.

Стратегията е съобразена с европейски и национални документи, сред които са Програмата на правителството на европейското развитие на България (2009 – 2013), Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.) и изискванията на Методологията за стратегическо планиране в Република България.

Дейностите са съобразени със стратегията на Европейската комисия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020”.

Национална стратегия за младежта 2010 г. – 2020 г. може да бъде свалена от тук, или от линка в началото на текста.

Сред основните задачи, записани в стратегията са:

Подобряване на качеството на средното и висшето образование и неформалното обучение, както и насърчаване на ученето през целия живот, в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез:

 • Осигуряване на чиракуване и стажуване;
 • Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на квалификацията на млади работници и служители;
 • Засилване на ефективността на връзките между образователните и обучителните институции и бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост;
 • Насърчаване на изследователския интерес на учениците и студентите чрез участие в различни проекти;
 • Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение – младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или отпаднали от образователната система;
 • Улесняване на достъпа до висше образование чрез доразвиване както на механизмите на студентско подпомагане и кредитиране, така и на съществуващата система за предоставяне на студентски стипендии;
 • Насърчаване на сътрудничеството и възможностите за срещи между работодателите, професионалните училища, обучителните центрове и академичната общност.

В документа е отбелязана и „роля на Министерството на образованието, младежта и науката”:

Министерството на образованието, младежта и науката:

 • Координира изпълнението на Националната стратегия за младежта и годишен план за действие;
 • Координира изготвянето на Годишен доклад за младежта;
 • Разработва проекти за нормативни актове за изпълнение на младежката политика;
 • Взаимодейства с младежките организации при осъществяването на националната политика за младежта;
 • Взаимодейства с други държавни органи при осъществяването на националната политика за младежта, областните управи и общините;
 • Разработва, осъществява и подпомага програми и мерки за развитие на младите хора и контролира тяхното изпълнение;
 • Изпълнява функциите на национален координиращ орган по Европейската конвенция за насърчаване на транснационалната дългосрочна доброволческа служба за младежи.