Мнения

Покана за представяне на предложения по програма “Младежта в действие“

Целта на Поканата за представяне на предложения – EACEA/19/12 – Програма „Младежта в действие“ – Поддействие 4.4: Проекти, насърчаващи иновациите и качеството е да се подпомогнат проекти, насочени към въвеждане, прилагане и насърчаване на иновационни и качествени елементи в неформалното образование и работата с младите хора.

Тези иновационни аспекти може да са свързани със:

  • съдържанието и целите, в съответствие с разработването на европейската рамка за сътрудничество в областта на младежта и приоритетите на програмата „Младежта в действие“, и/или
  • прилаганата методика, като реализират нови идеи и подходи в областта на неформалното образование и младежта.

Проектите трябва да се основават на транснационално партньорство между поне четирима организатори от различни държави по програмата (включително кандидатстващата организация), от които поне една е държава-членка на Европейския съюз.

Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.

Проектите трябва да започнат между 1 януари 2013 г. и 30 април 2013 г.

Минималната продължителност на проектите е 12 месеца, а максималната – 18 месеца.

Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекта.

Максималният размер на безвъзмездните средства не може да надхвърля 100 000 евро.

Краен срок за подаване – 3 септември 2012 г.

Още информация