Мнения

Покана за избор на наблюдатели в състава на Комитета за наблюдение на ОП НОИР

Покана към юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
 

1.    В изпълнение разпоредбата на т. 4 от Механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас и техни заместници в състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ за програмния период 2014-2020 г., Министерството на образованието и науката кани да участват в избора на наблюдатели с право на съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ следните групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, работещи в сферите на:

  • образованието и обучението;
  • предоставянето на информационни услуги;
  • научно-изследователската и развойната дейност;
  • младежта;
  • общественото здраве;
  • интеграция на малцинствени етнически групи и имигранти;
  • човешките и гражданските права и свободи.

2.    Юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, желаещи да участват в избора, трябва да отговарят на общите критерии, определени в т. 2 от Механизма.
3.    В срок от 15 дни от датата на публикуване на поканата – 16 юни 2014 г., всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление до министъра на образованието и науката за участие в избора.
4.    Лицата по т. 1 не може да подават повече от едно заявление за участие в избора.
5.    Писменото заявление по т. 3 се представя по приложения образец, утвърден от министър на образованието и науката.
6.    Към заявлението се прилагат документите, определени в т. 7 от Механизма.

Механизъм за избор на наблюдатели с право на съвещателен глас

Заявление

Декларация