Институции Ученици

Отпускат 1,5 млн. лева за безплатен транспорт на учениците

Общините ще получат допълнително 1 555 971 лева за безплатен транспорт на децата и учениците.

Това реши правителството на заседание на Министерския съвет.

Средствата за превоз на децата и учениците са неотложен разход за образователната системата, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и ученици.

Необходимите средства ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 година.

Освен това кабинетът одобри 393 628 лева за допълнително финансиране на училища и детски градини.

380 100 лв. са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и такива, за които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда за новоприетите ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 година. Останалите 13 528 лв. са за допълнително финансиране за новите защитени детски градини и защитени училища, одобрени от МС през ноември.

Правителството одобри и 1 018 014 лева за дейности по пет национални програми за образованието – „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Обучение за ИТ кариера“, „Без свободен час“, „Мотивирани учители“ и „ИТ бизнесът преподава“ за 2019 г.

За НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ се отпускат 53 513 лв. за финансиране на 8 училища, разработили типови учебни планове и учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка по учебни предмети за първи и втори гимназиален етап и национални изпитни програми за придобиване на квалификация по професия, както и 2 броя учебни помагала за специфична професионална подготовка.

За НП „Обучение за ИТ кариера“ средствата са 453 000 лв. за 2 общински училища в градовете Бургас и Пловдив за обучение по програмиране на 535 ученици за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“.

По НП „Без свободен час“ с 455 623 лв. ще се изплатят взети часове от заместващи учители. По модул „Без свободен час в училище“ бенефициенти са 571 общински училища, а по модул „Без свободен час в детската градина“ – 52 общински детски градини.

По НП „Мотивирани учители“ отпуснатите 17 300 лв. са за подкрепа на 23 специалисти без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

По НП „ИТ бизнесът преподава“ се предоставят 38 578 лв. за провеждане на кратки демонстрационни обучения от представители на ИТ сектора за запознаване на учениците с новости в технологичния сектор, за провеждане на семинари за учители от фирми по актуални теми, свързани с дейността на фирмата, както и за провеждане на обучения от ИТ специалистите съвместно с учителя по съответния учебен предмет. Бенефициенти са 46 общински училища.

Средствата се осигуряват от бюджета на МОН за 2019 г.

Също така средствата за детските градини и училищата за работа с деца и ученици от уязвими групи ще бъдат актуализирани в съответствие с политиката на правителството за увеличение на доходите в системата на предучилищното и училищното образование. Финансирането ще се използва за мотивиране и привличане на учители, заплащане на възнаграждения на служители, включени в екипите за обхват и ангажирани с мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата.

С промяна в наредбата се уеднаквява редът за формиране на групите за целодневна организация на учебния ден с реда за формиране на паралелките в училищата в случаите, когато групите са две. В момента за формиране на две паралелки в начален етап са необходими минимум 13 ученици, а в прогимназиален етап на основното образование – минимум 15. Минималният брой на учениците за формиране на две групи за целодневна организация досега беше 16, като в бъдеще ще бъде съобразен с нормативните изисквания за формиране на паралелките.

Източник: news.bg