Мнения

Основното образование – до седми клас

С приетия вчера на първо четене Законопроект за преучилищното и училищно образование се въвежда нова образователна структура в системата на училищното образование.

Основна образователна степен с два етапа – начален (І – ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас), и средна степен с два етапа – първи гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).

Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата, възможност за смяна на избора, предуниверситетска подготовка, тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Законът ще официализира и създаването на новият вид училище – „обединено“ от първи до десети клас.

Поетапно ще се въвежда целодневна организация на учебния ден от първи до седми клас като инструмент за превенция на отпадането от училище, идентифициране, развитие и удовлетворяване на таланта, интересите и потребностите на учениците, осигуряване на специализирана помощ при подготовката им и максимално оползотворяване на свободното им време.

Още по темата