Институции Мнения Ученици

ОИСР: 45% от българските ученици са пропуснали учебни часове

Социално-емоционалните умения (СЕУ) са решаващи за академичния успех, за професионалната реализация и за качеството на живот на младежите. Това е основният извод от единственото по рода си глобално проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за социално-емоционалните умения на 15-годишните ученици, което беше представено днес в София.

Проучването се прави за втори път и обхваща над двадесет държави от четири континента, а фондацията „Лъчезар Цоцорков“ обезпечава включването на България в него. У нас изследването е проведено сред 3012 ученици и 555 учители от 80 училища в цялата страна, като въпросниците са попълвани от учениците, учителите и директорите на училищата.

Проучването на ОИСР представя изводи по пет ключови области от социално-емоционалното развитие на учениците: прогресивност (любознателност, приемане, творчество), отговорност (самоконтрол, упоритост, мотивация), свързаност (социалност, асертивност, енергичност), сътрудничество (емпатия, доверие) и самообладание (устойчивост на стрес, оптимизъм, контрол на емоциите), които имат директна връзка с академичния и житейския успех на младежите. С оглед на ниските образователни резултати, засечени от PISA и националното външно оценяване, социално-емоционалното образование предлага възможно решение и подход, който може да обърне негативната тенденция у нас.

Българските 15-годишни ученици спрямо връстниците им по света

Целта на изследването е да даде поглед върху това как социално-емоционалните умения (СЕУ) благоприятстват за повишаването на постиженията и успешната реализация на младежите. За разлика от PISA, фокусът на изследването не е да сравнява образователни постижения на ученици от различни държави, но въпреки това, чрез анализ на резултатите си спрямо други държави, България може да приоритизира области за подобрение.

Социално-емоционални умения и академичен успех

В България 71 процента от 15-годишните очакват да завършат висше образование, а 45 процента очакват да имат управленска позиция или професионална реализация, когато навършат 30 години. И двете очаквания са под средното ниво в проучването спрямо другите държави (съответно 84% и 57%).

У нас високите оценки по математика, български език и литература, и изобразително изкуство, музика са директно свързани със социално-емоционалните уменията за прогресивност, отговорност, сътрудничество и самообладание, показва изследването.

Социални неравенства и социално-емоционални умения

Най-много изпъкват социалните неравенства сред 15-годишните ученици, които в България са най-изразени в сравнение с другите държави. Както и при академичните постижения, социално-икономическият и културният статус на учениците оказват сравнително голямо влияние и върху развитието на социално-емоционалните им умения.

Ангажираност към образователния процес

В България 65 на сто от 15-годишните ученици са закъснявали за училище поне веднъж през последните две седмици преди провеждането на проучването, което е над средното за връстниците им в останалите държави (48 на сто). У нас 45 на сто от учениците са пропуснали учебни часове, при средно 29 на сто от анкетираните. Резултатите от изследването показват, че ученици с по-високи нива на социално-емоционални умения по-рядко закъсняват и отсъстват от училище.

Едновременно с това процентът на учениците, които изразяват притеснения, свързани с тестове или училищни задачи и домашна работа, е между 5 и 10% по-нисък от останалите държави, което до известна степен се дължи на по-ниската ангажираност в учебния процес.

Извадката от учениците в профилирани гимназии у нас обаче показва, че нивата на тревожност при тях са по-високи. Това оказва влияние върху тяхното благосъстояние и социални взаимодействия. Факторите, като силен академичен натиск и конкуренция, в профилираните гимназии могат да изострят симптомите на тревожност.

Вредни навици

15-годишните ученици в България по-често проявяват нездравословно поведение и вредни навици, в сравнение с връстниците им от други държави по отношение на пушене на цигари, пиене на алкохол и нередовно хранене. В България 40% от 15-годишните ученици съобщават, че са пушили цигари или са опитвали алкохол поне веднъж в живота си, което е над средното в проучването (17%). В България 47% от 15-годишните не закусват през повечето дни в сравнение с 37% средно за останалите държави. Най-често срещаните причините за прояви на нездравословно поведение и вредни навици са липсата на мотивация и визия за бъдеща реализация, в комбинация с ниско самочувствие и липса на емоционален контрол.

В противовес на вредните навици, за които съобщават българските 15-годишни ученици, 33,7% от тях посочват, че ежедневно извършват поне 20 минути интензивна физическа активност. Средно за участващите страни – 26,6%.

Освен няколкото области, които показват значителни различия, България е в крак със средните резултати на всички участващи държави и дори има обнадеждаващи данни. Така например 43 процента от българските 15-годишни ученици са удовлетворени от живота си, като за сравнение средно за участващи страни/градове този дял е 31 процента.

Връзката между СЕУ и академичните и професионални успехи на децата е по-ярко изразена в България от другите държави, което я прави надеждна интервенция. Проучването показва, че социално-емоционалните умения са ключ към благополучието и са неразделна част от една ефективна образователна система. Интегрирането на констатациите от проучването в образователни политики е ключово за реализацията на потенциала на българските деца, за да се насърчи развитието на социално-емоционалните умения при всички тях.

Източник: БТА