Учители

Обучение с кредити за учители от детски градини

Мрежата на учителите новатори, съвместно с Кабината БГ, предлагат обучения за повишаване на квалификацията, в съответствие с разпоредбите на раздел III от Закона за предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Тема на обучението за учители от детските градини е „Използване на интерактивна дъска,  преподаване чрез специализиран софтуер и създаване на електронно учебно съдържание“.

В много образователни институции вече има интерактивни дъски, но не навсякъде се използват ефективно поради липса на обучен персонал за работа с тях, или поради липса на подходящ софтуер, или поради липса на подходящо съдържание.

Образователното уеб приложение „Умни дечица“ е иновативна технология за обучение чрез интерактивна дъска, разработена от български екип, без еквивалент на световния пазар. Предназначено е за работа с деца в детски градини и начален курс в училище под ръководството и насоките на учител.

Вижте повече за „Умни дечица“

Обучението на учители включва представяне и практическа работа:

·   Управление на интерактивна дъска – позициониране, настройки, конфигуриране

·   Използване на интерактивна дъска в обучението

·   Използване на инструментите за работа с дъската

·   Запознаване и демонстрация на образователно уеб приложение „Умни дечица“ – специализиран софтуер за обучение в детските градини

·   Практическа работа с „Умни дечица“

·   Създаване на електронно учебно съдържание

Продължителността на обучението е 16 акад. часа (8 часа присъствено обучение и 8+ часа онлайн обучение).

Цената на обучение за 1 участник е 59 лв.

Всеки успешно завършил курса на обучение получава 1 квалификационен кредит.

Курсът се провежда на място в детската градина при 15 или повече участници.

За въпроси и записване: oblak@teacher.bg