Учители

Обучение на учители за работа с деца и ученици със СОП

Осъществяването на включващо образование за децата у учениците със СОП, като една от мерките за осигуряване на равен достъп до образование и отваряне на образователната система, налагат специализирана подготовка на учителите, работещи с тези деца.

Идентифицирайки тази потребност, РИО – Враца планира през уч. 2011/2012 г. да се проведат две обучения с такава насоченост, както следва:

„Работа с хиперактивни деца и ученици“ и „Дислексия или специфични обучителни трудности“.  

Проведени са разговори с представители на Центъра за приобщаващо образование, които имат добър опит в обучения с такава насоченост.  Обученията се планират съответно за началото на м. ноември (по първата тема) и през м. февруари (по втората тема) като еднодневни и ще бъдат проведени в гр. Враца. Конкретните дати ще бъдат обявени по-късно, след като се формират групите. Финансовите условия  на обучителната организация са: 30 лв. на участник (в група от 20 учители).

На този етап е необходимо при желание за включване в обученията да заявите това до 20.10.2011 г. – на ел. адрес rio_lk@abv.bg  В заявката следва да са посочени имената на участника, училището/ДГ, в което работи, както и по коя тема желае да се включи.  Не е необходимо да се изпраща заявка на хартиен носител. Учителите, проявяващи интерес към тематиката, следва да съгласуват участието си с директорите на съответните училища/ДГ.

За допълнителни въпроси можете да се обръщате към Лорета Колева – ст. експерт по ОСО в РИО – Враца,

на тел. 092 66 32 98 или на GSM 0884 38 50 11.

След изтичане на срока за подаване на заявките, на сайта на РИО – Враца ще бъде публикувана информация във връзка с последващта организация на обученията.