Мнения

Нова наредба за финансиране на научната дейност

Новата Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна и художественотворческа дейност е съобразен с Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020, със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., с

Програмата на правителството за стабилно развитие на България, с препоръките на групата на Европейската комисия, проследяваща изпълнението на мерките, залегнали в стратегията за растеж „Европа 2020“, както и с препоръките в резултат на извършената през 2015 г. партньорска проверка за оценка на националната система „Наука-иновации“ на Република България в рамките на инструмента „Подкрепа на политиките“.

Една от препоръките на панела е значително увеличаване на публичното финансиране за научно-изследователска и развойна дейност и достигане на 0,45% от публичното финансиране на научните изследвания в България до 2020 г., като бъде въведен механизъм за финансиране на научните изследвания в университетите на базата на постигнатите научни резултати.

Източник: МОН