Мнения

Националната покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор

Проектните предложения по дейността следва да се фокусират върху национални срещи и международни семинари за обмен на информация, младежки конференции, дебати и разпространение на информация, проучване на общественото мнение относно Структния диалог, Европейската стратегия за младежта и участието на младежи в демократичния живот.

Информираме Ви, че за да отворите, попълните и подадете електронните формуляри за кандидатстване по дейности: КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и КД3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“ е необходимо задължително да инсталирате Adobe Reader, версия 15.7 (или по-ранна).

Изискването към софтуера е във връзка с техническите настройки в електронните форми от ЕК.

Краен срок: 01.10.2015 г.

Още информация