Мнения

Националната покана за кандидатстване по КД2, Стратегически партньорства, сектор Младеж

По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“.

Проектните предложения, финансирани по Ключова дейност 2 (КД 2), следва да се фокусират върху разработване, изпробване и/или прилагане на иновативни практики в областта на младежта; транснационални младежки инициативи, промотиращи предприемаческите нагласи и умения, с цел да се насърчи активното гражданство и предприемачество (включително социалното предприемачество) между участващите страни. Обмен на добри практики, сътрудничество между регионални органи и др.

Информираме Ви, че за да отворите, попълните и подадете електронните формуляри за кандидатстване по дейности: КД1 „Образователна мобилност за граждани“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ и КД3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“ е необходимо задължително да инсталирате Adobe Reader, версия 15.7 (или по-ранна).

Изискването към софтуера е във връзка с техническите настройки в електронните форми от ЕК.

Краен срок: 01.10.2015 г., 13:00 часа българско време

Още информация