Ученици

Национален форум: Гражданското образование – успехи и провали, поуки и възможности

Националният форум за обсъждане на опита и бъдещето на гражданското образование се организира в рамките на националната кампания „Участвам и променям“ от Министерството на образованието, младежта и науката, Институцията на омбудсмана и Регионален инспекторат по образованието – Силистра.

Форумът ще се проведе в Силистра на 30.03 – 01.04.2012 г. и е открит за всички, които са причастни към развитието на гражданската образованост на младите хора в България. Каним за участие с доклади и ученици от ІХ до ХІІ клас.

В националната изява ще участва Омбудсманът на Република България, който ще акцентира върху необходимостта да бъдат предоставяни знания за правата на човека, в частност за правата на детето, в рамките на гражданското образование в училище – познания, които ще дадат възможност на младите хора да отстояват компетентно своите права и свободи, чрез механизмите и институциите, създадени за тяхната защита.       

Тематични направления:

 • Интегриране на гражданското образование в предметното преподаване – успешни практики, проблеми, предели на възможностите, нови идеи;
 • Опит в квалификацията на учителите, създаване на учебни ресурси, приложение на методи;
 • Училищни политики;
 • Извънкласна и проектна дейност;
 • Форми на ученическо представителство и активност;
 • Контекстът на съвременното гражданско образование – модели и антимодели на успех, посланията на масовата култура, глобализация и консумативизъм, виртуалните общности и новите места на публичност, съдбата на рационалността в епохата на образите и пр.

В рамките на посочените тематични направления може да се представи опит и в сродни с гражданското образование направления – критическо мислене, интеркултурно образование, здравно образование, устойчиво развитие, джендър обучение и пр.

Организаторите си запазват правото да отхвърлят текстове, които по никакъв начин не се отнасят към темата на форума.

Изисквания към представянето на текстовете (във връзка с подготовката на сборник, финансиран от Министерството на образованието, младежта и науката):

 • Обем: до 5 страници А4 (включително с приложения, таблици, схеми и пр.);
 • Форматиране: Times New Roman 12 p., странични полета по 2 см., единичнни междуредия;
 • Заглавие, пълна информация за автора/съавторите: трите имена, населено място, институция, длъжност;
 • Цялата информация, която авторът е подготвил да е в един файл (приложения, библиография и пр.), наименован на латиница с името на участника и града;
 • При подготовка на схеми или други изображения, имайте предвид, че сборникът няма да е цветен. Няма да бъдат включени в публикацията снимки.
 • Цитирането да е оформено с бележки под линия при спазване на българския държавен стандарт за библиогафско цитиране;


Няма такса за участие във форума.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Срок за заявяване на участие и представяне на резюме (по приложения формат) – до 05 януари 2012 г.

Заявките можете да изпращате на следния електронен адрес rio_silistra_history@mbox.contact.bg или по пощата на следния адрес: 7500 гр. Силистра, ул. „Шар планина“ 75, ет. 5, РИО – Силистра.  

Срок за представяне на електронен носител на пълния текст – до 9 март 2012 г. на горепосочения електронен адрес.

На заявилите участие ще предоставим информация относно възможности за настаняване и ще организираме резервациите.

Предварителната програма за събитието предвижда начало в 13. 00 на първия ден; във втория ден – секционни заседания и обсъждания, посещения на дейности; в третия ден до обяд – секционни заседания и обсъждания и отпътуване.

За контакти: Ивелина Петрова – ст. експерт по обществени науки и гражданско образование в РИО – Силистра – тел. 086 823 963, 0894419555, ел. адрес: rio_silistra_history@mbox.contact.bg.

Формуляр на заявката за участие