Ученици

Национален конкурс “Любовта в нас“

МОМН, РИО-Варна, Община Варна, Общински детски комплекс Варна и сдружение „Литературно общество“ – Варна обявяват Национален конкурс „Любовта в нас“ за литературно творчество и за компютърна рисунка.

Право на участие имат ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата и извънучилищните звена, както и българи в ученическа възраст, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора  и да им се даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно чувство като любовта.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или  1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта), на български език. Конкурсът е явен и индивидуален, всички творби се придружават с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, възраст на участника, клас, училище (извънучилищно звено).

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

Изисквания към рисунките:

1.1. Да са изработени на графична програма МS Paint.
1.2. Формат на рисунката  до А4,  до 2 броя на участник.
1.3. Да бъдат изпратени по електронната поща.
1.4. Да не се вмъкват обекти от други програми или картинки.
1.5. Данни за участниците да бъдат написани в имейла, придружаващ  всяка рисунка: трите имена, години, клас, училище, адрес  и телефон за контакт.
1.6. Конкурсът е индивидуален.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране.

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи:

от І до ІV клас
от V до VІІІ клас
от ІХ до ХІІ клас

Ще бъдат присъдени: І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда и по две поощрения за всяка възрастова група и раздел и Специална награда на кмета на гр. Варна за литературна творба.

Грамоти за участие не се присъждат.

Общи условия:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 31 януари 2012 г.  на следните електронни адреси:

ЗА ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ: odk.literature@gmail.com
ЗА КОМПЮТЪРНИ РИСУНКИ: odk.picture@gmail.com

Телефон за връзка: 052/612 107.
Всеки автор може да участва и в  двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и представянето на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанията на оценителните комисии ще бъдат публикувани  в сайта  на Общински детски комплекс www.odk-varna.com до 12.02.2012 г.

Връчването на наградите ще се състои на 18 февруари 2012 г. в град Варна. Наградените участници ще бъдат уведомени предварително, а протоколите от заседанието за оценителните комисии ще бъдат публикувани в сайта на Общински детски комплекс Варна www.odk-varna.com

*Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител.  При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя.