Институции Ученици Училища Учители

Насоки на МОН за новата учебна година

Министерство на образованието публикува насоки за обучение през новата учебна година в епидемиологична ситуация.

Ето основни откъси от тях:

 • При осигурени безплатни тестове за учениците и при съгласие на родителите на поне 90% от тях директорът на училището организира тестване на децата поне веднъж в седмицата.
 • Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в следните случаи:
  В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;

  За учениците от предучилищните групи и начален етап при регистрирана 14дневна заболяемост в населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий);

  За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар, удостоверяващо това;

  В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
 • Определяне на отделна класна стая за всяка паралелка, при което учителите се местят, а учениците не;
 • Ограничено използване на кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен салон само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет; 
 • Отделяне на паралелките от начален етап на отделен етаж/в отделно крило на сградата;
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Недопускане на външни лица в дворовете в рамките на учебния ден;
 • Допускане на придружители на деца със специални образователни потребности (СОП) в училището при спазване на изискванията за носене на защитни маски за лице, физическа дистанция и дезинфекция;
 • Определяне на зони за отделните паралелки в училищния двор;
 • Провеждане на повече занятия на открито, когато е възможно.

В насоките са описани подробно условията за обучение при трите сценария, както и кога и как учениците преминават към дистанционно обучение по желание на родителя.

Насоки nasoki_school_26.08.2021