Училища

МОН и Министерството на културата подписаха споразумение за издаване на APOSTILLE

Министерството на образованието и наука и Министерството на културата подписаха Споразумението за повишаване на качеството и ефективността при административното обслужване.

Със Споразумението за сътрудничество се въведе комплексната административна услуга „Заверка и издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни документи, издавани от държавните училища по изкуствата и държавните училища по културата“, обединяваща две услуги, които до този момент се извършваха поотделно от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Министерството на културата (МК), а именно:

– „Заверка на образователни документи, издадени от държавните училища по изкуствата, подлежащи на легализация и използване в чужбина“, извършвана от МК – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 718;

– „Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на народната просвета“, предоставяна от МОН – уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите № 1642.

Със сключването на Споразумението на гражданите се дава възможност по свой избор да заявят, както и да получат, комплексната услуга на място в сградата на МОН или в сградата на МК, както и по пощата съобразно своето желание и удобство. Отпада необходимостта гражданинът да заверява документите първо в едното ведомство (МК), след което да ги подава в другото (МОН) за издаване на удостоверение APOSTILLE. Така се избягва и опасността от фалшифициране на документите след заверката и преди полагане на APOSTILLE.

Предоставянето на комплексната услуга ще доведе до намаляване на разходите, необходимото време и ангажираността на потребителите, свързани с получаване на двете услуги поотделно.

Комплексната административна услуга е създадена в резултат на високата ангажираност на министерствата за постигане на ефективност на публичните услуги, както и с оглед осигуряване на по-добра координираност и избягване несъгласуваност в действията на различните звена, осъществяващи административно обслужване.