Училища

МОН изпрати писмо до началниците на РИО по въпроса с приема в първи клас

Във връзка с подобряване на организацията на дейността по записване на ученици в първи клас и с оглед преодоляване на възникнали в последните години в някои училища проблеми и практически неудобства, Министерството на образованието и науката изпрати писмо, подписано от министър Тодор Танев, до началниците на регионалните инспекторати по образованието, в което се препоръчва:

Принцип, на основата на който се осъществява конституционното право на образование, е правото на избор на училище и вид на обучение, съобразно личните предпочитания и възможностите на всяко дете. Този принцип не може да бъде проведен в абсолютна степен в случаите, когато броят на подадените заявления е по-голям от броя на местата за обучение. В тези случаи е препоръчително Педагогическият съвет да определи критерии за подбор на кандидатите, които са такива, че не създават предпоставки за струпване на хора за продължителен период от време и ненужно възникване на обществено напрежение и по най-добрия начин отговарят на интересите на децата. Възможни критерии са:

– близост до училището (доказва се с адресна регистрация, непроменена след 01.01. на съответната година);
– наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището;
– деца със специални образователни потребности, когато в предпочетеното училище има изградена достъпна архитектурна среда и екип за комплексно педагогическо оценяване;
– деца, завършили подготвителна група в избраното училище;
– деца близнаци и сираци;
– деца на инвалиди, живеещи в близост до училището.

Допълнително Педагогическият съвет може да обсъди и приеме и други критерии. Определените критерии следва да служат като основание за предпочитане на един кандидат пред друг, независимо от датата на подаване на документите за записване.

В срок до 28.02. на съответната година, на основание чл. 150, ал.1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, Педагогическият съвет на училището следва да определи реда за приемане на ученици в I клас, в това число график на дейностите, необходими документи, критерии за подбор.

В срок до 02.03. на съответната година, в изпълнение на решението на Педагогическия съвет и на основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, директорът със заповед обективира реда за приемане на ученици, определен от Педагогическия съвет.

Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор и друга информация от значение за записването в I клас следва да бъде широко оповестена непосредствено след издаване на заповедта на директора чрез: поставяне на видно място в училището, публикуване на сайта на училището, ако има такъв; публикуване на сайта на съответния регионален инспекторат, както и по друг подходящ начин.

В срок до 30.05. училищата приемат молби (заявления) за записване на първокласници с приложените необходими документи.

На 03.06. в 17:00 часа да се обявят списъците с класираните ученици.

С оглед ограничаване на възможността за едновременно записване на едно дете в повече от едно училище, записването на класираните ученици да се извърши на 06.06. и 07.06. само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в училище. Училищата не следва да приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група, преди записването на първокласниците.

Свободните след първото класиране места да се обявят на 08.06. до 17.30 часа. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, обявен от училището, но не повече от 24 ученици в паралелка. В случай на класиране на близнак, другият може да бъде приет над посочения за максимален брой ученици.

Попълването на свободните места да бъде извършено на 09.06. и 10.06.

На 13.06. да се обявят останалите свободни места, като попълването им се извършва в срок до 15.09.

Родителите, подали молби след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училища, в които има свободни места.

При определяне броя на учениците и за успешното прилагане на целодневната организация на учебно-възпитателния процес, директорите стриктно да спазват разпоредбите на  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, както следва:

„чл. 3. (1) от Наредбата – Броят на паралелките в училищата, както и броят на учениците в тях се определят от директора.

(2) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете на етапа, като броят на учениците се раздели на норматива за максимален брой съгласно приложението – I – IV клас  паралелка  16  – 22.

(3) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален брой  може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто.

(4) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за максимален брой, но с не повече от 10 на сто.

(5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките и на броя на учениците в тях нормативът за максимален брой може да бъде завишен и с повече от 10 на сто след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано предложение на директора на училището. Разпоредбата ще се прилага за паралелки, които са единствени в населеното място.“

12. Началниците на регионалните инспекторати по образованието следва да оказват пълно съдействие на директорите на училища, в които се приемат ученици в I клас и да контролират успешното реализиране на дейностите по приемането и записването на учениците, като гарантират равен достъп и обхват на всички ученици.