Ученици

МОН: Добър 4 е средната оценка на матурата по БЕЛ

Добър 4,05 е средната оценка на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература, съобщи Министерството на образованието и науката. Зрелостниците са получили средно 52,77 точки от общо 100.

Усредненият резултат на втората задължителна матура по профилиращ предмет е 62 т. и отговаря на оценка добър (4,48). По-високият успех на втория изпит е очакван, като се има предвид, че на първата матура по български език и литература се явяват всички завършили 12-и клас (в случая 43011), а втората е по избор по профилиращ предмет и на нея отиват по-малко на брой и по-мотивирани зрелостници.

На втория изпит по предмет от профилираната подготовка са се явили 24322 младежи. Останалите са положили държавен изпит по професия.

Тази година скалата за превръщането на точките в оценки е различна от прилаганата в периода 2008 – 2021 г. За да получат среден 3,00, зрелостниците трябва да имат поне 30 точки вместо досегашните 23. Отличен 6,00 получават всички с 95 и повече точки, както и досега. Между 30 и 94,75 точки резултатите са превърнати в оценки по шестобалната система през равни стъпки с точност до два знака след десетичната запетая.

При някои предмети като физика и астрономия, музика и чужд език – ниво А2, максималният брой точки на изпитните тестове е 60, а по чужд език – ниво В1.1. и В1, съответно 80. Крайните резултати на учениците по тези предмети се преизчисляват спрямо максимален брой точки 100, преди да се изчисли крайната оценка. Например ако зрелостник има 42 точки на теста по физика и астрономия, то резултатът му ще бъде изчислен, като 42 се раздели на 60 (това е максималният брой точки по този предмет) и се умножи по 100. Така крайният резултат от държавния зрелостен изпит ще бъде 70 точки. Те се превръщат в крайна оценка по вече обявената скала – в случая много добър 4,85.

На изпита по български език и литература зрелостниците са се справили с откриването на пунктуационни грешки в просто изречение, но са се затруднили при пунктуацията на сложно изречение, при членуване на приложението на подлога, при употребата на възвратно притежателно местоимение.

При литературните задачи най-лесно се оказва откриването на проблем, интерпретиран в два откъса от изучени творби, както и свързването на изучени творби с имената на техните автори. Трудности има при откриването на внушение, създавано от комуникативната позиция на говорителя, при съпоставянето на интерпретацията на дадена тема в изучен и в неизучен текст.

При задачите за четене с разбиране зрелостниците успешно свързват информация от два източника, но се затрудняват да аргументират дадено твърдение със свои думи. Над 50% от зрелостниците са получили над средния брой точки при разчитането на данни от диаграма.

Тази година за пръв път задачата за създаване на текст даде избор между две теми в два жанра. 89% от зрелостниците са работили по нея – с 10 процентни пункта повече от миналата година. Есе са писали 28421 зрелостници (66%), а интерпретативно съчинение – 9922 (23%).

София, Смолян, Пловдив, Варна са по традиция сред регионите с най-високи резултати. Разместване в сравнение с минали години има сред регионите с по-слаби резултати. По български език и литература най-зле са се справили зрелостниците в област Разград, а на втората задължителна матура – в област Кърджали.

Източник: МОН