Институции Ученици Училища Учители

МОН: Детските градини и децата със СОП – на е-обучение в краен случай

Значителен брой деца в предучилищна възраст са останали необхванати от образователната система по време на затварянето на детските градини заради пандемията, установява анализът на обучението от разстояние в електронна среда, подготвян от Министерството на образованието и науката (МОН). В анкетата на МОН се включиха 5047 учители и 1141 директори от общо 1823 детски градини. Две трети от отговорилите са от градове.

Проучване сред директорите и учителите в детските заведения показва, че висок процент от учителите и директорите в детските градини не са преминавали обучения и не са получили подкрепа през изминалата година. Те са положили усилия да продължат да работят с децата по време на карантината, като са разчитали на подкрепа от родителите. Едва 11,5% от анкетираните не са срещнали затруднения при заниманията от дистанция. Но само в 16% от детските градини в дейностите от разстояние са се включили над 75% от децата. Петнадесет процента не са получили никаква помощ от родителите, а други 20% са срещали частични трудности.

На въпроса какво би ги подготвило по-добре за следваща година, при която се налага работа от дистанция, 46% от учителите отговарят, че имат нужда от допълнителна квалификация за организиране на обучение от разстояние в електронна среда, 34% – от осигуряване на технически средства/свързаност за родителите, 27% – от допълнителна квалификация за работа с родители, 26% – от осигуряване на избор от електронни ресурси.

Сериозно пострадали от затварянето по време на пандемията са и децата и учениците със специални образователни потребности (СОП). Между 20 и 32% от центровете за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) и от регионалните управления на образованието (РУО) не са провеждали почти никакви групови дистанционни обучения с децата със СОП в детските градини.

В училищата около половината РЦПППО и РУО са включили в колективни занимания от разстояние 75% от учениците със СОП. В две трети от случаите педагогическите специалисти са предпочели индивидуалните занимания с деца и ученици със СОП чрез електронни устройства или на хартиен носител. При всички форми на обучение те са разчитали изключително много на образователните медиатори.

Детските градини и децата и учениците със СОП трябва да преминават на дистанционно обучение само в краен случай, е категоричното мнение на експертите от МОН. Те смятат, че детските заведения и Центровете за специална образователна подкрепа трябва да продължат да работят присъствено дори при високи нива на заболеваемост, при спазване на всички противоепидемични мерки и подкрепа за педагогическите и непедагогически специалисти. В случай на наложително дистанционно обучение МОН ще положи усилия да осигури допълнителни видеоресурси за работа в домашна среда и технически помощни средства за учениците със СОП.

Източник: МОН