Учители

МОН дава по 1500 лв. за подготовката на ученик – лауреат на олимпиада

1500 лв. ще е брутната сума, която държавата ще отпуска на училище за възнаграждение на педагози за подготовката на един ученик, станал лауреат на национална олимпиада. Същата ще е сумата за подготовката на ученик, спечелил медал на международна олимпиада или балканиада, който не е лауреат. Три пъти по-малка ще е тя за заплащане труда на учителите, подготвили ученици, достигнали до национален кръг – 500 лв. на ученик.

Общата сума за училище ще се изчислява по формула, записана в проект за Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ на Министерството на образованието и науката, чието гласуване от Министерския съвет предстои.

Бюджетът ѝ е 3 млн. лева за учебната 2018/2019 г., които се поделят между два модула: А) „Национални и международни ученически олимпиади и състезания” – 1 500 000 лв. в т.ч. и средства за мониторинг; Б) „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ – 1 500 000 лв. в т.ч. и средства за мониторинг.

Програмата обхваща ученици от четвърти до дванадесети клас. По модул Б сумата ще се разпредели между училищата, чиито ученици през учебната 2017/2018 г. са участвали в националния кръг на олимпиадите по: български език и литература; английски език; немски език; френски език; испански език; италиански език; руски език; математика; информатика; информационни технологии; математическа лингвистика; философия; история и цивилизация; география и икономика; гражданско образование; физика; астрономия; химия и опазване на околната среда; биология и здравно образование; техническо чертане; интердисциплинарна олимпиада за начален етап на образование.

Критерий за включване в списъка с финансираните училища е поне един ученик да е участвал в национален кръг на олимпиада или състезание през учебната 2017/2018 г. и/или училището да е излъчило лауреати или медалисти.

Възнагражденията на учителите, които подготвят в допълнителни часове учениците, които участват в национални и международни олимпиади и балканиади, ще се определят по включена в проекта формула. В нея е предвидено както възнаграждение за учители на участници в цитираните състезания, така и за педагози, чиито възпитаници са станали лауреати или медалисти.

Максимално допустимата брутна сума за учителите се изчислява по формулата (А+В+С) лв., където: А = (брой ученици, участвали в националния кръг, които не са лауреати на олимпиадата или медалисти от международните олимпиади и балканиади) х 500 лв. В = (брой лауреати на национални олимпиади) х 1500 лв. С = (брой медалисти на международни олимпиади и балканиади, които не са лауреати) х 1500 лв.
По модул Б се предвижда още финансиране на дейности, свързани с осигуряването на условия за участие на учениците и администриране на необходимите дейности.

За да получат финансиране, училищата трябва да подадат проектни предложения. Те ще бъдат оценени от регионална комисия, определена със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието. Класирането ще направи национална комисия в МОН, назначена от министъра на образованието.

Одобрените училища ще получат допълнително и 30% от сумата за възнаграждения на учителите, предвидена в проектните им предложения по всеки учебен предмет. Парите трябва да покрият административни разходи и разходите за осигуряване на условия за участие на ученици и учители в национални олимпиади и/или състезания.

Допустимо е прехвърлянето на неусвоени средства за административни разходи от един учебен предмет към друг в рамките на този модул на програмата, се казва в проекта за националната програма на МОН.

Средствата за финансиране се отпускат според броя на учениците, които са участвали в националните кръгове на олимпиадите през учебната 2017 – 2018 година и в международните олимпиади и балканиади, проведени през 2017 г.

До 10 юни регионалните управления на образованието ще изпратят покани до училищата, които могат да бъдат бенефициенти. По решение на директора, съгласувано с педагогическия съвет, се определят учителите, които ще изпълняват дейностите по модул Б. За подготовката на ученици за участие в олимпиадата по математическа лингвистика могат да се ангажират и външни лектори. За подготовка на ученици за олимпиадата по астрономия училищата могат да възлагат обучението на учениците и на специалисти от астрономически обсерватории и планетариуми.

Определените учители подготвят учебни програми за минимум 50 часа за подготовка на учениците за олимпиада по даден учебен предмет. Обучението се провежда в групи от не по-малко от 4 ученици. Допустимо е част от учениците (но не повече от половината в групата) да са от други училища.

Заплащането на труда на учителя не може да надхвърля 25 лв. за 1 учебен час с включените осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Училищните проектни предложения трябва да са готови до 3 юли. До 10 юли 2018 г. регионалната комисия представя в МОН протоколите с оценки на проектните предложения по учебен предмет. До 20 юли 2018 г. националната комисия изготвя предложение за класиране и изпраща в регионалните управления на образованието проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения за отстраняване на технически пропуски. След отстраняването им, до 31 юли националната комисия предлага на министъра на образованието за одобряване списъка с класираните проекти. Средствата се предоставят на училището чрез финансиращия орган.

Очаква се 6 000 ученици да бъдат включени в обучение за участие в олимпиадите.

Източник: offnews.bg