Мнения

Министър Клисарова с изявление относно фонд “Научни изледвания“

Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова излезе с изявление в сайта на ведомството по повод проблемите във фонд „Научни изследвания“.

В него се казва:

Относно проблемите, които възникнаха във Фонд „Научни изследвания”, искам да поясня следното:

ФНИ е юридическо лице, което е на бюджетна издръжка на МОН. Целта му е да подкрепя и насърчава научните изследвания във всички области в нашата страна. Още миналата година във фонда е извършена проверка. Тя е установила много нарушения в резултат на което бившият министър Сергей Игнатов подаде оставка, както и Изпълнителният съвет и управителят на фонда. За съжаление, относно направените препоръки вследствие на проверката, до момента не са взети никакви мерки.

Установени са изключително много нарушения. Има проверка от Главния инспекторат, от звеното за вътрешен одит в министерството, а сега предстои проверка от Агенцията за държавна и финансова инспекция. Какво се установи и стана публично достояние?

Не еднакво прилагане на критериите за подбор на проектите, класиране на проекти, които са с по-ниска стойност (по-ниски по точки), отколкото други и съответно не отговарят на тези оценки. Установи се още класиране на проекти, които не отговарят на обявените приоритетни области, присъствие на хора без необходимата квалификация в научните колективи на дадени проекти, липса на правила за работа на комисиите и на Изпълнителния съвет. Установено е още липса на прозрачност при вземане на решенията за финансирането на проектите, допускане до финансиране на търговски дружества, които не са научни организации и нямат дейност научни изследвания, както и допускане за участие в класирането на проекти, подадени извън срока на събирането на тези проекти. Проверката е установила още, че има допускане на проекти с наложени поправки, които преди това са били върнати. Това са само част от констатациите.

Има и още по-притеснителни неща. Като отговарящ министър за този фонд, ме притеснява факта, че има сериозни основания да смятаме, че при отпускането на средства от ФНИ не са били съблюдавани правилата по правилата за държавни помощи – Регламент (ЕО) № 1998/2006, Регламент (ЕО) № 800/2008, Закона за държавните помощи (ЗДП) и Правилника за прилагането му (ППЗДП). Това са сериозни финансови пропуски.

Откакто съществува – 01.01 2011 г. досега, Фондът не е уведомил Министерството на финансите за административните схеми за подпомагане, а те попадат в обхвата на така нареченото групово освобождаване, съгласно Регламент 800. Това е много сериозно нарушение и за него бихме претърпели санкции.

Във Фонда липсват вътрешни схеми и правила, които да гарантират законосъобразното разходване на средствата. В резултат на всички тези проекти, аз изпратих писмо до Министерство на финансите, и с писмо от 19.06. 2013 г. от там препоръчват преустановяване на разходването на средства от Фонда до завършването на проверките по правомерността на предоставените средства по правилата за отпускане на държавни помощи.

Разбирам колко чувствителна е тази тема, но нямам основание да не спазя препоръката от министъра на финансите. Искам да уверя всички колеги учени, всички тези, които са положили огромен труд за направата на тези проекти, всички, които ясно и регламентирано са си представили проектите в срок, че те няма да останат нефинансирани.

Искам още един път да подчертая, че временно преустановяваме финансирането до завършването на проверката и до изработването на правила за изразходването на средствата целесъобразно и законосъобразно.

Назначеното ново ръководство в началото на февруари 2013 г., за съжаление, не е  предприело мерки да изпълни препоръките от предишните проверки. Настоящите проверки от Звеното за вътрешен одит и от Главния инспекторат доказват същите слабости, които са описани и в предните  проверки. Неспособността, несъгласието за работа в екип на ръководството на Фонда не само не допринася за качествената му работа, а създава и множество допълнителни проблеми.

Поради по-горните причини, Агенцията за държавна и финансова инспекция отново ще направи проверка във Фонда. Затова временно ще преустановим финансирането до приключването на тази проверка. Изпълнителният съвет и управителят на Фонда да подготвят необходимите вътрешни правила и регламенти, за да имаме увереност, че средствата няма да бъдат разходвани нецелесъобразно и незаконосъобразно.

Вчера акад. Владимир Овчаров, досегашен директор на фонда, подаде оставка, която аз приех. Ще поискам оставката и на Изпълнителния съвет, и се надявам следващият съвет да вземе много бързи и строги мерки, така че да може да започне отново финансирането от Фонда.

Искам да подчертая, че съм възложила на правния отдел в министерството да разгледат законовите положения в Закона за насърчаване на научните изследвания, както и Правилника на Фонда, така че да подобрим работата му и тя да бъде облечена в законови рамки, които всички трябва да спазваме.