Мнения

Министърът откри Наблюдавано жилище за млади хора

На 24 януари  министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов официално откри Наблюдаваното жилище за млади хора, напускащи социалните институции, намиращо се в с. Долни Лозен край София, информира официалната страница на образователното министерство.

Жилището е част от проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“, финансиран от фондация „Велукс“, Дания и подкрепен от Международната федерация  на Червения кръст/ Червения полумесец – Зона Европа.

Основната цел на проекта е деинституционализацията на децата в социалните заведения и осигуряване  на подкрепа за успешната им интеграция в българското общество.

В наблюдаваното жилище ще се настаняват 12 младежи, за срок от три месеца до една година, които ще имат възможност да изграждат умения за самостоятелен живот, да се включат в различни образователни и обучителни курсове, дейности на Българския младежки Червен кръст.

Младите хора ще бъдат подпомогнати от доброволци и специалисти в намирането на работа. По този начин ще бъде стимулирано тяхното социално включване, самоинициатива и формиране на способност за поемане на отговорности.