Институции Ученици Училища

Край на приема без класиране в елитните училища

Вече са факт промените в наредбата, които слагат край на заобикалящия класирането прием на петокласници в елитните математически училища.

Освен СМГ те касаят и останалите училища с държавен план-прием след IV клас.

Промените бяха инициирани от министъра на образованието Красимир Вълчев. Те бяха публикувани за обществено обсъждане на 31 януари 2019 г., а на 16 април бяха обнародвани, с което влязоха в сила.

Актуализираните текстове са в Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и изменят не само правилата за прием в математическите училища след изпити след IV клас, а и преместването в I клас, паралелния прием след VII клас в езиковите, математическите и природо-математическите гимназии, както и преместването на ученици след X клас, последният от първата гимназиална степен.

Основният метод за надпланов прием досега беше „преместване“ с разрешение на началника на Регионалното управление на образованието в областта, в която се намира приемащото училище. Така, на база умилителни писма от родители без уважителни причини, в елитни училища като СМГ се записваха некласирани деца. Миналата година в СМГ те бяха 21.

Сега пред този метод и началниците на РУО се слага бариера. Новите изисквания за преместване над държавния план-прием на ученици от V до XII клас са:

1. Постоянният/настоящият адрес на ученика да е променен от друго населено място в населеното място на училището, в което желае да се премести.

2. Условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това (напр. ако той е определен на 150 ученици в V клас, да не може да се приемат 151 – бел. ред.).

3. При преместване на учениците в най-„критичните“ класове за приема в елитните гимназии – от пети до седми (след четвърти клас се влиза в математическите; след седми – в езиковите, математическите и природо-математическите) трябва да е изпълнено още едно условие – ученикът да е бил приет съответно в математическа/природо-математическа/езикова гимназия в града, от който идва, и оценките, с които е приет биха били достатъчни за класиране в новото училище в годината на кандидатстване. Условието важи както за приема след VI клас, така и за този след VII и X клас.

Те няма да имат право да променят профила си при преместване, тоест ако са приети в математическа паралелка с английски език, например в Бургас, трябва да бъдат записани в същата в града, в който се местят да живеят.

Дали един ученик да бъде преместен в ново училище повече няма да зависи от благоволението на някой началник на РУО.

Създава се седемчленна комисия към министъра на образованието, която да разглежда всяко искане за преместване над държавния план-прием (какъвто е той в математическите, природо-математическите и езиковите училища след четвърти и седми клас). Тя ще включва трима експерти от МОН, представител на Държавната агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица, осъществяващи дейности в сферата на училищното образование. Ще решава не самоволно, а на база изпълнение на описаните по-горе критерии. Положителното им становище няма да означава автоматично, че ученикът е прехвърлен. Последната дума по въпроса ще има министърът на образованието. При отрицателно тя няма да му бъде дадена.

Първи клас

Промените пресичат и безконтролното увеличаване на класовете с първокласници отново по метода на „прехвърлянето“. Оттук нататък, за да бъде прието дете над утвърдените бройки по план-прием, е необходимо:

– да има промяна на постоянния/настоящия адрес, новият да е в прилежащия район на училището, а преместването да е станало след крайния срок за подаване на заявления за прием в училището;

– физическата среда на училището да го позволява;

– нещо на практика непреодолимо за училищата с голям наплив – да са били приети всички деца от първа, втора и трета група (първа: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението; втора: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението; трета: деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението).

Записването се осъществява от директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по реда, определен в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Източник: offnews.bg