Институции Ученици

Изследване на ОИСР: 16% от младите в България не са получили средно образование

За първи път България е включена в годишния доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – „Поглед върху образованието“. Резултатите от него бяха представени пред министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на конференция за стартиране на проект „Модернизация на професионалното образование“ по програма „Образование“ 2021-2027.

“Поглед върху образованието” е продукт на дългогодишни съвместни усилия между правителствата на ОИСР, експертите и институциите, работещи в рамките на програмата “Индикатори на образователните системи на ОИСР” (INES) и секретариата на ОИСР. Той е изготвен в рамките на отдела за иновации и измерване на напредъка на Дирекцията за образование и умения на ОИСР под ръководството на Тиа Лукола. В съответствие с тематичния фокус на тазгодишното издание на „Поглед върху образованието, 2023 г.“, се акцентира върху професионалното образование и обучение, като същевременно обхващат и други части на образователната система.

В доклада се посочва, че в България за 22% от хората на възраст между 25 и 34 години квалификацията от професионалното образование и обучение, получена на ниво средно образование или професионално обучение след средното, е най-високото им образователно постижение. В страните от ОИСР нивата на безработица за 25-34-годишните с гимназиална професионална квалификация са по-ниски от тези за хора с общо средно образование или обучение след средното образование, без да се включва висшето образование. Случаят в България също е такъв, като 4,9% от младите възрастни с професионално средно образование са безработни, като безработицата за тези с общо средно образование е 6,2%.

Въпреки че средното образование често е минималната квалификация, нужна за успешно участие на пазара на труда, някои хора на възраст между 25 и 34 години все пак прекъсват образованието си, без да са я получили. Средно в ОИСР 14% от младите възрастни не са получили средно образование. В България този дял е по-висок от средния за ОИСР – 16%.

Работниците в България на възраст между 25 и 34 години с професионално средно образование или професионално обучение след средното образование печелят 38% повече от тези без средно образование, докато предимството в доходите за работници с общо средно образование е 46%. Въпреки това в повечето държави от ОИСР степените на висше образование предоставят значително по-голямо предимството в доходите. В България 25-34-годишните работници с бакалавърска степен (или еквивалентна) печелят 81% повече от тези без гимназиално образование, а тези с магистърска или докторска степен (или еквивалентна) получават със 139% повече.

Процентът на завършилите висше образование продължава да се повишава сред населението в работоспособна възраст. Средно в страните от ОИСР завършването на висше образование става толкова често срещано като средното или професионалното обучение след средното образование сред хората на възраст между 25 и 64 години. В България 30% от хората на възраст между 25 и 64 години имат висше образование, което е по-малък дял от тези, които имат средно образование или професионално обучение след средното образование (54%).

В контекста на резултатите от Поглед върху образованието на ОИСР беше представен и проект „Модернизация на професионалното образование и обучение“ като инструмент за подобряване на системата.

Проектът ще подпомогне реализирането на реформените процеси, свързани с предвидените законодателни промени в Закона за професионалното образование и обучение – разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение, нови Държавни образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии, нови учебни и изпитни програми. Промените в съдържанието на професионалното образование и обучение ще се осъществят чрез сформирането на Секторни съвети за уменията, които включват представители на ключовите заинтересовани страни като работодателите, браншовите организации, синдикатите, висшите училища, образователните и обучителните институции.

Източник: МОН