Мнения

Знанието е сила – липсват обаче отчети каква точно е сила

Какво е успяла да направи държавата по отношение на връщане на децата в училище?

След прочит на проекта за План за изпълнение на Стратегията за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система в периода 2013 – 2020 година се оказва, че не всичко е розово. Съгласно доклада към плана, към октомври месец, 2018 година, още не са приключили конкурсите за проекти за интеграция на деца от етническите малцинства.

Оправданието е, че през миналата година са приети съответни национални програми по плана и не е имало достатъчно време. Освен това институции, които би трябвало да носят основна отговорност за част от мерките и да ги финансират, не могат да представят отчет.

Интересен факт от доклада е, че отпада целта да се гони колко коректна е информацията за това колко деца трябва да влязат за пръв път в училище. Причината е, че всички държави-членки на ЕС са се разбрали да си обменят информация според гражданството на съответното лице, само че в доклада пише, че “към момента тази инициатива предстои да се развива”.

Съгласно графика на плана, сега 88% от децата на 4-годишна възраст влизат в задължителното предучилищно образование, като целта е до 2020 година да са 90%. Но няма нито едно приобщено дете в рамките на активното приобщаване към системата за предучилищно образование, а трябва да бъдат приобщени 50 000 деца до 2020 година, включително деца от маргинализирани групи като ромите. Освен това, нито една детска градина не е подкрепена с евросредства, за да създаде среда за активно приобщаване, а до 2020 година трябва да бъдат финансирани 1500. Може би без изненада е и фактът, че съгласно отчета няма нито едно училище, което да предлага дейности за повишаване на мотивацията за учене чрез развиване на по-специални умения, а е предвидено да са 1500.

В случая обаче няма нито едно училище, защото няма отчет – както няма и отчет на колко от 47 340 ученици им се помага в училище да се ориентират към бъдеща кариера, или колко от 120 000 ученици, които рискуват да излязат от училище, са включени в дейности, с помощта на които този риск да бъде елиминиран. Към момента не е ясно и колко деца, чийто български език не е майчин, получават допълнителни уроци по български език. Отчетено е и, че що се отнася до спортуването на децата в детската градина по програмата “Спорт за децата в детските градини” няма никакво изпълнение.

Програмата трябва се изпълнява от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Положителен момент е, че вече има регистър за квалификацията на педагозите и съответните програми за по-добрата им квалификация. Съгласно стратегията, делът на излизащите преждевременно от училище деца трябва да падне под 11% през 2020 година. Припомняме, че през 2017 година беше създадена организация в училище да бъдат върнати 21 000 деца.

Автор: Ивайло Ачев

Източник: actualno.com