Мнения

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование

Новия ЗАКОН за предучилищното и училищното образование вече е обнародван и може да бъде изтеглен от библиотеката на сайта.

Законът за предучилищното и училищното образование влиза в сила от 01.08.2016 г. Той урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование. Той се прилага за училищното професионално образование и обучение. Този закон отменя Закона за народната просвета и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

Може да бъде изтеглен от  следния линк https://www.teacher.bg/Document/Details/54904