Ученици

В профилираните часове ще има време и за феминизма и хипитата

Едно от обвиненията към родното гимназиално образование е, че не подготвя учениците за живота извън класните стаи.

Реформата в училищното образование цели да поправи този недостатък, тъй като предвижда в последните 2 г. от обучението си учениците да се съсредоточат предимно върху профилираната подготовка. Наскоро просветното министерство публикува проектите на програми за тези часове в 11-и и 12-и клас съответно от 2020/21 и 2021/22 г. Учебните предмети за профилирано обучение са 15 – математика, български език и литература, чужд език, информатика, информационни технологии, история и цивилизации, география и икономика, философия, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, музика, изобразително изкуство, предприемачество, физическо възпитание и спорт.

Основната идея на тази нова форма на обучение е часовете да дават не само теоретична подготовка, а да развиват и социалните, гражданските и културните компетентности на учениците, да подобряват уменията им за изразяване чрез творчество и да усъвършенстват дигиталните им компетентности. Не на последно място се дава възможност модулите от програмите да носят кредити и да се признават във висшите училища. В. „Сега“ представя накратко някои от темите в профилираните програми.

––––

Математика

За учениците, избрали математика като профилиращ предмет в 11-и и 12-и клас, са подготвени 4 модула. По модул геометрия, който е само за единадесетокласниците, е предвидено да изучават вектори и координати (векторна база в равнината и пространството, скаларно произведение на два вектора и др.), аналитична геометрия в равнината (уравнение на права, взаимно положение на две прави, канонични уравнения на окръжност, елипса и т.н.) и стереометрия (перпендикуляр и наклонена, двустенен ъгъл, ос на кръстосани прави, ротационни тела и т.н.).  По модул елементи на математическия анализ младежите (отново само в 11-и клас) ще учат за операции с полиноми, за теоремата на Безу, схемата на Хорнер, за метода на математическата индукция, за Нютоновия бином, за функции и непрекъснатост, теореми за диференцируемост и т.н.

Третият и четвъртият модул – практическа математика и вероятности и анализ на данни – са за 12-и клас. Някои от темите са: приложения на математическия анализ (геометричен и механичен смисъл на понятието производна, инфлексни точки, асимптоти, допирателни и т.н.), геометрични модели (екстремални задачи, комбинации от ротационни числа и др.), емпирични разпределения (кодиране и трансформация на данни, анализ на диаграми), елементи от комбинаториката и т.н. По последния модул са включени темите вероятност, случайна величина, биномно и нормално разпределение, статистически изводи и линеен модел на корелационна зависимост и др.

История

Обучението в профилирана подготовка по история е разделено на три модула – власт и институции, култура и духовност и човек и общество. В 11-и клас програмата започва с държавните модели – ще се учи за монархиите в Египет и Месопотамия, Атинския полис, Римската империя, българската средновековна държава, теократичния модел (Османската империя), републиката в Новото време (САЩ, Франция) и модерната монархия (Англия, Княжество България). Следва темата „власт и идеологии“ – тук са включени идейните основи на Античността, представени чрез идеите на Платон, Сократ и Аристотел, както и християнството, православието, теокрацията и идейните основи на модерната държава. Последната тема за единадесетокласниците е „власт и политики“, по която ще учат за действията на Османската империя за справяне с кризата в робовладеенето, за политиката на меркантилизъм на Франция, за икономическия либерализъм на Англия, за социалното законодателство на Германия и стопанската модернизация на България до края на XIX век.

От младежите се очаква в края на обучението да могат да откроят основанията за външната политика на цар Симеон и цар Иван Асен II, да оценят последиците от Наполеоновите войни за утвърждаването на модерните държави, да представят политическите промени след Виенския конгрес и т.н. Част от новите понятия, с които ще се сблъскат, са – регалии, мандатност, доминат, принципат, прерогативи, коалиционно управление, ксенофобия, остракизъм, ойкуменизъм, колонатна система, Pax Romana, Pax Simeonica и др. По втория модул ще изучават за възникването на училището, образованието през Средновековието, модернизацията му по време на Наполеон, за Ренесанса, хуманизма и т.н., а по третия – за обществата в Античността и Средновековието, за Просвещението, идеите на Левски и т.н.

Дванадесетокласниците пък ще учат що е то колаборационизъм, денацификация, посттоталитаризъм, международен арбитраж, социална държава, ограничен суверенитет, партиен монопол, демагогия и др. Те ще учат за изпитанията пред демокрацията през първата половина на XX век, за тоталитарната държава (СССР, Италия, Германия), за възстановяването на демокрацията в Европа преди и след 1989 г., за международните институции като НАТО и ЕС и др. В края на обучението си ще трябва да могат да представят с помощта на карта политическите и териториалните промени след Първата световна война, да обясняват причините за формирането на антихитлеристката коалиция, да представят основните полета на противопоставяне между САЩ и СССР по време на Студената война и др. По втория модул следва да се запознаят с развитието на българското образование, с културните постижения през XX и XXI век и т.н., а по третия – със социално-икономическите модели, миграциите, обществените движения срещу насилието, за защита на правата на човека, синдикализма, феминизма, младежките хипи движения и др.

Предприемачество

В 11-и клас първо учениците ще учат кои са качествата на успешния предприемач и уменията за успех в предприемачеството и ще търсят личния си потенциал да бъдат предприемачи. След това ще изследват възможностите за кариера в съвременното общество, ще съставят свой кариерен план, ще изучават техниките за търсене и намиране на работа и т.н. Следва модулът „пазарна икономика“, в който ще учат за проблемите на икономическата теория, стълбовете на свободната стопанска инициатива, за производствените фактори, финансирането на предприятия, търсенето и предлагането на стоки и ценовия ефект, за пазара на труда, пазарната конкуренция, маркетинговите проучвания, нормативната уредба на бизнеса в България и др. Младежите трябва да могат да разграничават видовете кредити и спестовни сметки, да описват механизмите на ценообразуване, да познават факторите за повишаване производителността на труда, да знаят различията между акции, облигации, инвестиционни кредити и т.н. Сред новите понятия тук са производствен фактор, кръгооборот на пари, ценова система, депозитен мултипликатор, намаляваща пределна полезност, модел на Портър, равновесна цена, прогресивен и пропорционален данък, индекс на потребителските цени и др.

Модулът „стартиране на свой бизнес“ е включен в програмите и на двата класа. За начало единадесетокласниците ще бъдат въведени в предприемаческия процес, като бъдат научени как да разграничават иновативна от рутинна идея, желани от постижими резултати, да анализират видовете потребности на потребителите, да разпознават творческите методи за генериране на идея, да организират маркетингово проучване и като цяло да се ориентират в предприемаческия процес. След това ще изучават ресурсите за стартиране на предприемаческа дейност – екип, финанси, технологии, основател на предприятието, финансиране, технология на процеса и т.н., както и основите на бизнес планирането. На края на модула е планирано изработване на първоначален проект за учебно предприятие.

В 12-и клас пък младежите ще продължат да надграждат знанията си с темата за усъвършенстване на предприемаческия процес. Тук те ще се учат да разпознават плюсовете и минусите на различните видове иновации, да разпознават елементите на бизнес модела, заинтересованите страни, да съставят маркетингов и финансов план и т.н. Младежите ще се учат как да осигурят необходимите финансовите ресурси за едно предприятие, що е то рисково финансиране, как да комерсиализират иновациите и т.н, като в края на обучението си те трябва да разработят подробен бизнес план за учебното предприятие, както и свой собствен проект за конкретна предприемаческа дейност. Само за най-големите ученици е модулът „управление на предприемаческата дейност“, по време на който те трябва да се запознаят с основните управленски функции – планиране, организиране, ръководене, контролиране, със същността и етапите на вземане на управленски решения, с управлението на човешки ресурси, мотивацията на персонал, комуникацията и т.н. По време на часовете учениците могат да участват в симулационни игри, да анализират ситуации, да разработват, планове и отчети, да провеждат електронни конференции с екипа на учебната фирма и т.н.

Философия

Богата програма с 6 модула очаква младежите, избрали философията за профилиращ предмет. В 11-и клас учениците ще преминат от различните философски възгледи за идеята (Платон, Лок, Кант, Витгенщайн), през белезите на модерността в човешкото съществуване, раждането на аза, философските идеи за механиката и механичното (Декарт, Ламетри), характеристиките на науките за природата и на хуманитарното знание (Дилтай, Гадамер, Ръсел), идеалните модели за постигане на научно знание, до философските концепции за времето и историчността. Модулът „Култура на мисленето“ включва темите критическо мислене и аргументация, творческо и диалогично мислене и креативност, а „Социална психология“ – тези за личностната и социалната идентичност (напр. Ерих Фром), междуличностните отношения, ролите в група, стереотипите и предразсъдъците, алтруизма, бариерите в общуването, стратегиите за разрешаване на конфликти.

След това в 12-и клас те ще изучават ценностите – човека като индивид, индивидуалност и личност, свободата, личностния избор (Сартр), природата, красивото, социалните ценности като справедливост, равенство, солидарност, чувствата, идеите за святото, Бог и т.н. По модула „Философия и политика“ учениците трябва да се запознаят с основните философско-политически теории за обществото и държавата, моделите на управление (Аристотел – 6-те модела на управление, Хегел – разумът на историята, Маркс – силата на обществото), характеристиките на гражданското общество, глобализацията, проблемът за глобалната справедливост и т.н. В края на обучението е предвиден модулът „Психология на човека“, в който трябва да се разгледат теориите за личността, за мотивацията, биологичните, психичните и социалните аспекти на човешката сексуалност, половата идентичност, концепциите за интелигентност, екзистенциалните ситуации и кризи, психичното здраве и психичните разстройства.

Авторите на новите учебни програми признават, че някои от тях ще са истинско предизвикателство за учителите, тъй като изискват допълнителна подготовка от педагози. Обучението по информатика например „изисква допълнителна квалификация за учителите, тъй като програмните среди са нови и не са достатъчно добре познати за голяма част от преподавателите“, отбелязват те. Преобладаващата част от учителите по биология са над 45-50 години и е „необходимо издигане на равнището на научната и практическата им подготовка в съответствие с развитието на модерната биология, за да могат да преподават разширеното като обем биологично профилирано съдържание“, е опасението към програмата по биология.

„Програмите поставят и по-високи изисквания към кабинетите и лабораториите по химия в училищата, в които ще се осъществява такава подготовка“, е коментарът към програмите по физика и химия, за чието преподаване учителите също ще трябва да минат през допълнителна квалификация. По история авторите се опасяват, че ако програмите се разглеждат изолирано и се пропуска обстоятелството, че е приключила общообразователната подготовка по този учебен предмет, е възможно да има реакция за липса на конкретизация за определени исторически периоди. „Неразбирането на проблемно-тематичния подход при разглеждане на историческите събития и процеси също би довело до различни позиции и отношение към програмите“, смятат те.

По философия пък съзират два риска. Единият е свързан с модула „История на идеите“ и недостатъчно ясната отправна точка при избора на разглежданите идеи. „По принцип този модул е предизвикателство за средното образование, но при успешното му преодоляване ще даде една по-голяма широта на светогледа и на културата на учениците“, смятат експертите. Вторият риск е свързан с актуална обществено чувствителна тема – „Сексуалност и полови роли“, включена в модула „Психология на човека“. „Програмата е прецизно направена (с консултации от водещи психолози), но не може да се изключи преднамерен и неразбиращ прочит. Темата е класическа за психологията и в нея не присъстват понятията джендър, нестереотипни роли на пола и трети пол. Основната цел на модула е себепознание и формиране на нагласи за здравословен живот“, отбелязват авторите.

Източник: segabg.com