Училища

Въпроси и отговори за реформата

Ще съществува ли и след влизането в сила на ЗПУО длъжност директор с група в детска градина, какъв ще бъде статутът на такъв директор и нормативна база, която да определя правата и задълженията?
По смисъла на чл. 257, ал. 1 от ЗПУО „орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът“. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона „институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена“. Длъжността е „директор“, в конкретния случай, на детска градина.
В чл. 258, ал. 1 от ЗПУО е посочено, че „директорът на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“. В ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще бъдат разписани правомощията на директор на детска градина.
Според кой нормативен документ се допуска съществуването на паралелка с 13 ученици? При това движение на ученици през годините, не рискувате ли одобрената от 13 ученици паралелка да завърши 12 клас с примерно 6 ученици?
В страната има населени места с по едно училище и с малък брой деца в училищна възраст, което налага и формирането на паралелки с малък брой ученици.
Наличието на такива паралелки е регламентирано с Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от министъра на образованието и науката.
Съгласно наредбата броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете на етапа при максимален брой ученици съгласно нормативи в приложението.
Съществува възможност, съгласно която при недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в първия от класовете на етапа за общообразователните, професионалните и специалните училища при максимален брой ученици, да се формират паралелки с по-малък брой ученици.
Наредбата регламентира и какъв следва да бъде минималният брой на учениците в следващите класове на етапите и в последния клас на различните видове училища.
Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат в защитените училища, определени от Министерския съвет. Изключения се допускат с не по-малко от 10 ученици с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
Може ли наименованието Общински център за работа с деца да остане като пълно наименование, а само правната форма да бъде ЦПЛР?
В параграф 18, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО е посочено, че съществвуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения, какъвто е и Общинският център за работа с деца, продължавайки дейността си като центрове за подкрепа за личностно развитие имат право да запазят наименованията си.

Източник: mon.bg