Връщат съфинансирането по Седма рамкова програма във Фонд „Научни изследвания”

Връщат съфинансирането по Седма рамкова програма във Фонд „Научни изследвания”

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) се връща във Фонд „Научни изследвания“. Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Пакетът включва 12 документа. Към тях се подават още копие от сключен договор с ЕК и всички анекси към него, гаранция от бенефициента, че е получил от координаторите по проекта или директно от ЕК средствата за изпълнение на работната програма, агрегирана работна програма с остойностяване на отделните дейности, подробна финансова обосновка за необходимото национално съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства, допълнителни източници на финансиране извън средствата от ЕК и исканото финансиране, „CPF” форми и финансово разпределение на средствата за бенефициента от страна на ЕК, както и копие от сключени договори и допълнително споразумения между организацията и възложителя.

Източник: МОН

Коментари във Facebook