Мнения

Връщат съфинансирането по Седма рамкова програма във Фонд „Научни изследвания”

Съфинансирането на проектни предложения по Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013) се връща във Фонд „Научни изследвания“. Ръководителите на проекти, по които предстои да бъдат изплатени сумите за съфинансиране на последен етап, трябва да предоставят необходимите документи в Министерство на образованието и науката до 23 ноември 2016 г.

Пакетът включва 12 документа. Към тях се подават още копие от сключен договор с ЕК и всички анекси към него, гаранция от бенефициента, че е получил от координаторите по проекта или директно от ЕК средствата за изпълнение на работната програма, агрегирана работна програма с остойностяване на отделните дейности, подробна финансова обосновка за необходимото национално съфинансиране и видовете дейности, за които ще се разходват тези средства, допълнителни източници на финансиране извън средствата от ЕК и исканото финансиране, „CPF” форми и финансово разпределение на средствата за бенефициента от страна на ЕК, както и копие от сключени договори и допълнително споразумения между организацията и възложителя.

Източник: МОН